Министър на икономиката и индустрията

Министерство на икономиката и индустрията

 • Министър на икономиката и индустрията
  Петко Георгиев Николов Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: p.nikolov@mi.government.bg
  • 1. ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на икономиката и индустрията;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 2. определя стратегическите цели и приоритети на икономическата и индустриалната политика в рамките на своите правомощия, организира и координира разработването на стратегии и програми за постигането им;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 3. обсъжда икономическата и индустриалната политика с работодателските организации, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, контрола и наблюдението на отделни програми и проекти за осъществяване на политиките;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 4. ръководи разработването на клъстерни, секторни и регионални анализи и политики за развитие на икономиката и индустрията и формира секторни и регионални политики за насърчаване на малките и средните предприятия и предприемаческата активност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 5. осъществява взаимодействие с министерства, агенции и неправителствени организации по отношение на дейностите за развитие на нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика, опазване на околната среда и ограничаване на изменението на климата съобразно функционалната си компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 6. провежда и координира държавната политика за защита на потребителите и предприема мерки за нейното интегриране при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 7. одобрява списък на квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 8. признава сдружения на потребители за представителни на национално ниво в съответствие със Закона за защита на потребителите;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 9. създава помирителни комисии, които съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, и определя членовете, седалището и района на действие на тези комисии;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 10. участва при формирането на политиката за развитие на капиталовия пазар в Република България;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 11. участва в разработването и изпълнението на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и отделните стопански субекти;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 12. участва при провеждането на политиката за повишаването на икономическата активност на предприятията;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 13. разработва и предлага икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 14. ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия чрез създаването и развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия при отчитане на необходимостта от постигане на балансирано социално-икономическо развитие на отделните райони на страната;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 15. разработва, организира, координира и контролира осъществяването на външноикономическата политика на Република България и защитава външноикономическите й интереси в международни организации съгласувано с министъра на външните работи;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 16. координира въпросите в областта на общата търговска политика на Европейския съюз (ЕС);
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 17. извършва лицензионна, разрешителна и регистрационна дейност от нормативно регламентираните си компетенции, както и последващ контрол;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 18. провежда държавната политика и упражнява контрола в областта на производството и търговията с тютюневите и свързаните с тях изделия в съответствие с правомощията, възложени му от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и с подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 19. участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на Министерството, произтичаща от членството на Република България в ЕС, като предлага и провежда мерки за въвеждане на стандартите и законодателството на ЕС в областта на своите правомощия;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 20. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори за икономическо, търговско и техническо сътрудничество, договори с трети страни (страни извън ЕС) за взаимно насърчаване и защита на инвестициите в областта на икономиката и индустрията, както и други договори в областите на своята дейност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 21. ръководи разработването и осъществява политиката на Министерството за участие в програми и проекти, финансирани със средства от ЕС, международни финансови институции и други донори;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 22. ръководи, организира и контролира осъществяването на сътрудничеството и изпълнението на задълженията във връзка с членството на Република България в Световната търговска организация (СТО) и в други международни икономически организации;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 23. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на икономиката и индустрията, изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 24. организира прилагането на режимите за контрол при внос, износ, трансфер, транспортиране, преминаване, превоз, транзит и брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, и при износ, внос, трансфер, транзит и брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба и издава разрешения, удостоверения и буквено-цифров код за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 25. създава служби по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина; ръководи и контролира дейността на икономическите съветници в службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 26. упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала, както и правата на държавата като съдружник/акционер в публичните предприятия, делегирани му от Министерския съвет, и взема решения по въпроси, предоставени в негова компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 27. изпълнява функции по обезщетяване по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и по реда на § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 28. упражнява правомощията по отношение на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири", предоставени му от Закона за водите и Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири";
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 29. участва в разработването на националните политики в областта на надзора на пазара, стандартизацията, метрологията, акредитацията, патентите и авторското право и осъществява взаимодействие с националните институции в тези области;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 30. регулира икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в съответствие с правомощията съгласно Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 31. организира и контролира дейностите по: отбранително-мобилизационната подготовка и защитата при бедствия и кризисни ситуации на Министерството; установяването и защитата на стратегическите обекти и критичните инфраструктури от системата на икономиката и индустрията; утвърждава и упражнява контрол при разработването и поддържането на плана за бедствия, плана за привеждане от мирно във военно положение и военновременния план на Министерството, както и други дейности по защита на националната сигурност в съответствие с нормативно делегираните му правомощия;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 32. провежда държавната политика за индустриалните паркове, като ръководи и координира програми и решения за стимулиране на създаването и/или функционирането, и/или развитието на индустриални паркове;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 33. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 34. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на правомощията си;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 35. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • 36. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
  • Разработва дължавната политика в областта на измерванията, подпомаган от председателя на Българския институт по метрология и председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, и я предлага за одобряване от Министерския съвет,
   Акт: Закон за измерванията
  • Предприема мерки за интегриране на политиката за защита на потребителите при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики.
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Ръководи заседанията на Националния съвет по метрология
   Акт: Закон за измерванията
  • Провежда и координира държавната политика в областта на защитата на потребителите.
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на защитата на потребителите;

   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Издава наредби за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените на определени видове стоки или услуги
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Издава подзаконови нормативни актове в областта на защитата на потребителите в случаите, предвидени в закон;

   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Дава становища по нормативни актове, имащи отношение към защитата на потребителите;

   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Ръководи работата на Националния съвет за защита на потребителите;

   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Координира дейността на другите административни органи, имащи отношение към защитата на потребителите;

   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Осъществява сътрудничество с административни органи за защита на потребителите на други държави и представлява Република България в международните организации за защита на потребителите.
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Изготвя ежегодно списък на представителните сдружения на потребителите, отговарящи на изискванията на ал. 1, който се публикува в Интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Създава помирителни комисии, които съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги и неравноправните клаузи в договори, с търговските практики и договорите, сключвани с потребители
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Определя със заповед (която се обнародва в "Държавен вестник")седалището и района на действие на помирителните комисии и одобрява списък на членовете им, които ще съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци.
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Издава правилник за работата на помирителните комисии.
   Акт: Закон за защита на потребителите

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Давид Любенов Сукалински Дата на встъпване: 19.04.2024 г.

  Заместник-министър Ирина Руменова Щонова Дата на встъпване: 09.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 15.04.2024 г.

  Заместник-министър Николай Петров Павлов Дата на встъпване: 28.07.2023 г.

  Началник на Политически кабинет Ирина Николаева Николова Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Функции
  • 1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
  • 2. изготвя седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;
  • 3. организира и контролира работата на съветниците и на експертите към политическия кабинет;
  • 4. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.

  Парламентарен секретар Иван Стоянов Капралов Дата на встъпване: 10.07.2023 г.
  Функции
  • 1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии и го представлява пред тях;
  • 2. изпълнява основните си функции, като:
   а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;
   б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;
   в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите във връзка с парламентарния контрол;
   г) проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до отрасъла, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми.

  Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" Виктор Илчев Милев Дата на встъпване: 16.06.2023 г.
  Функции
  • 1. организира провеждането на информационната политика на Министерството съгласно Комуникационната стратегия и принципите за достъп до обществена информация;
  • 2. предлага и координира публичните изяви на министъра, на заместник-министрите и на служителите на Министерството, като ги съгласува с началника на политическия кабинет;
  • 3. планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на министъра и на Министерството;
  • 4. предлага проучвания на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;
  • 5. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;
  • 6. координира връзките с медиите с цел осигуряване на пълна и точна информация за дейността на министъра и на Министерството в публичното пространство;
  • 7. участва в подготовката на отговорите на министъра във връзка с парламентарния контрол;
  • 8. координира дейността на служителите в дирекция „Връзки с обществеността и протокол" и разпределя оперативните задачи;
  • 9.координира публикуването на информация на интернет страницата на Министерството;
  • 10. работи в координация с дирекция „Държавен протокол" на Министерството на външните работи за държавни посещения, както и със звената за връзки с обществеността и протокол в администрацията на президента, дирекция „Правителствена информационна служба" в администрацията на Министерския съвет и другите министерства и ведомства.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 11
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 6
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 11

  Незаети длъжности
  • Общо: 4
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 4

  Функции на политически кабинет

  • 1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му, както и представянето й пред обществото;
  • 2. предлага на органа на изпълнителната власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение;
  • 3. организира и осъществява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността;

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Бизнес
  • Външна политика
  • Външна политика и ЕС
  • Икономика и финанси
  • Наука и технологии
  • Регионално развитие

Заместници

 • Заместник-министър
  Давид Любенов Сукалински Дата на встъпване: 19.04.2024 г.
  Електронна поща: d.sukalinski@mi.government.bg
  • 1. Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти за нормативни актове и при изпълнението на неговите правомощия в областта на:
   1.1. лицензионната, разрешителна и регистрационна дейност и последващ контрол при производство на оптични дискове и матрици за тяхното производство, спирт, дестилати и спиртни напитки, прекурсори на наркотични вещества, администрирането режима по предоставяне на уведомления от вносителите и производителите на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене преди пускането им на българския пазар, регулативни режими за прилагането на задължителни нетарифни мерки в рамките на ЕС, свързани с количествените ограничения на търговията между ЕС и трети страни.
   1.2. регулирането и контрола на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;
   1.3. осъществяване на националните политики в областта на метрологията и проследимостта на измерванията;
   1.4. осъществяване на националните политики в областта на надзора на пазара на стоки и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност;
   1.5. координацията по поддръжката и контрола върху техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях;
   1.6. осъществяване на националната политика в областта на закрила на обекти на индустриалната собственост;
   1.7. активното взаимодействие с работодателските организации, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации;
   1.8. насърчаването на малките и средните предприятия чрез осигуряване на среда за създаване и развитие на конкурентоспособни малки и средни предприятия;
   1.9. осъществяването на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия чрез създаването и развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия при отчитане на необходимостта от постигане на балансирано социално-икономическо развитие на отделните райони на страната и разработването на мерките за насърчаване на кръговата икономика, енергийната ефективност в малките и средните предприятия и индустрията;
   1.10. клъстерни, секторни и регионални анализи и политики за развитие на икономиката и за насърчаване на предприемаческата активност;
   1.11. държавната политика за индустриалните паркове, като ръководи и координира програми и решения за стимулиране на създаването и/или функционирането, и/или развитието на индустриални паркове;
   1.12. формирането на политиката за развитие на капиталовия пазар в Република България;
   1.13. упражняване правата на държавата като едноличен собственик на капитала и като съдружник/акционер в публичните предприятия, делегирани на министъра на икономиката и индустрията от Министерския съвет, и вземане на решения по въпроси, предоставени в негова компетентност; координацията на дейността на търговските дружества с държавно имущество и държавното предприятие от системата на икономиката;
   1.14. лицензионната, разрешителната и регистрационната дейност и последващ контрол при прилагането на режимите за контрол при внос, износ, трансфер, транспортиране, преминаване, превоз, транзит и брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, и при износ, внос, трансфер, транзит и брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба; издаване на разрешения, удостоверения и буквено-цифров код за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България.
   1.15. координацията по упражняването правата на държавата в публичните предприятия, съобразно отрасловата компетентност на министъра на икономиката и индустрията.
   Акт: Заповед № РД-16-370 от 19.04.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията
  • 2. Пряко координира работата на следните дирекции в Министерството на икономиката и индустрията:
   2.1. Дирекция „Икономическа политика”;
   2.2. Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“;
   2.3. Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие".
   2.4. Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“;
   2.5. Дирекция „Регулиране на икономически дейности“.
   Акт: Заповед № РД-16-370 от 19.04.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията
  • 3. Пряко да координира работата на следните второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията:
   3.1. Българския институт по метрология;
   3.2. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
   3.3. Патентното ведомство на Република България;
   3.4. Агенцията за публичните предприятия и контрол.
   Акт: Заповед № РД-16-370 от 19.04.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията
 • Заместник-министър
  Ирина Руменова Щонова Дата на встъпване: 09.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 15.04.2024 г.
  Електронна поща: i.shtonova@mi.government.bg
  • 1. Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на икономиката и индустрията, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му, в областта на:
   а) активното взаимодействие с работодателските организации, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации;
   б) насърчаването на малките и средните предприятия чрез осигуряване на среда за създаване и развитие на конкурентоспособни малки и средни предприятия;
   в) насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), на устойчивата електрическа мобилност и изпълнението на дейностите в икономиката, свързани с прилагането на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета; дейностите за развитие на нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика, опазване на околната среда и ограничаване на изменението на климата;
   г) клъстерни, секторни и регионални анализи и политики за развитие на икономиката и за насърчаване на предприемаческата активност;
   д) държавната политика за индустриалните паркове, като ръководи и координира програми и решения за стимулиране на създаването и/или функционирането, и/или развитието на индустриални паркове;
   е) формирането на политиката за развитие на капиталовия пазар в Република България;
   ж) упражняване правата на държавата като едноличен собственик на капитала и като съдружник/акционер в публичните предприятия, делегирани на министъра на икономиката и индустрията от Министерския съвет, и вземане на решения по въпроси, предоставени в негова компетентност; координацията на дейността на търговските дружества с държавно имущество и държавното предприятие от системата на икономиката;
   з) лицензионната, разрешителната и регистрационната дейност и последващ контрол при прилагането на режимите за контрол при внос, износ, трансфер, транспортиране, преминаване, превоз, транзит и брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, и при износ, внос, трансфер, транзит и брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба; издаване на разрешения, удостоверения и буквено-цифров код за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България.
   и) координацията по упражняването правата на държавата в публичните предприятия, съобразно отрасловата компетентност на министъра на икономиката и индустрията.
   Акт: Заповед № РД-16-878 от 04.08.2023 г. на министъра на икономиката и индустрията
  • 2. Пряко координира работата на следните дирекции в Министерството на икономиката и индустрията:
   а) Дирекция „Икономическа политика”;
   б) Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“;
   в) Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие".
   Акт: Заповед № РД-16-878 от 04.08.2023 г. на министъра на икономиката и индустрията
  • 3. Пряко да координира работата на Агенцията за публичните предприятия и контрол, второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията.
   Акт: Заповед № РД-16-878 от 04.08.2023 г. на министъра на икономиката и индустрията
 • Заместник-министър
  Николай Петров Павлов Дата на встъпване: 28.07.2023 г.
  Електронна поща: n.pavlov@mi.government.bg
  • 1. Подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на икономиката и индустрията, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му в областта на:
   1.1. участието на Република България в процеса на приемане на законодателството на ЕС за свободно движение на стоки и услуги и координация на изпълнение на мерките по неговото прилагане;
   1.2. участието на Република България в процеса на изработване, приемане и прилагане на Общата търговска политика на ЕС;
   1.3. осъществяването на сътрудничеството и изпълнението на задълженията във връзка с членството на Република България в Световната търговска организация (СТО) и в други международни икономически организации и представляването на Република България пред международните органи и организации;
   1.4. политика за защита на потребителите и мерките за нейното интегриране при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики;
   1.5. координацията на дейността на Министерството в предприсъединителната фаза и в процеса на присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;
   1.6. държавната политика и контрола в областта на производството и търговията с тютюневите и свързаните с тях изделия в съответствие със Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и с подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
   1.7. дейността на икономическите съветници в Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина;
   1.8. регулирането и контрола върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите;
   1.9. участва при координацията в осъществяване на защита на основните права на потребителите, надзора за обща безопасност на стоките и услугите на българския пазар, защитата на икономическите интереси на потребителите;
   1.10. участието в разработването и осъществяването на националната политика в областта на акредитацията.
   Акт: Заповед № РД-16-370 от 19.04.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията
  • 2. Пряко да координира работата следните дирекции в Министерството на икономиката и индустрията:
   2.1. Дирекция „Техническа хармонизация“;
   2.2. Дирекция „Външноикономическа политика“;
   2.3. Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“;
   2.4. Дирекция „Политика за потребителите“.
   Акт: Заповед № РД-16-370 от 19.04.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията
  • 3. Пряко координира работата на следните второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията:
   3.1. Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация”;
   3.2. Държавната комисия по стоковите борси и тържищата;
   3.3. Комисията за защита на потребителите.
   3.4. Центъра на промишлеността на Република България.
   Акт: Заповед № РД-16-370 от 19.04.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията