Административен регистър

Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър.

Поддържането на публичен Административен регистър е регламентирано в Закона за администрацията и подпомага постигането на откритост, достъпност и координация в работата на държавната администрация.

Информацията в Административния регистър се въвежда и актуализира от служители от съответната администрация. В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация и лични данни. За поддържане на Регистъра отговаря Администрацията на Министерския съвет.

Новата версия на Административния регистър се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

Администрации и ръководители

В Регистъра се вписва информация за всички административни структури на изпълнителната власт:

 • ръководните им органи и техните правомощия;
 • структурата на всяка отделна администрация и функциите на звената в нея;
 • общата численост на служителите в администрацията;
 • брой на заетите и на незаетите длъжности по служебно и трудово правоотношение по звена;
 • административно-териториалната принадлежност на общините и населените места;
 • данни за контакт с администрациите (телефон, адрес, интернет страница);

Представената във вид на диаграма информация позволява да се проследи йерархичната подчиненост на администрациите в изпълнителната власт, както и извършването на справки

Административни услуги

Част от Административния регистър е Регистърът на услугите, в който се съдържа информацията от досега поддържания Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).

За всяка административна услуга и режим в Административния регистър се вписва подробна информация за начина и сроковете за предоставянето им, и има възможност за извършването на справки.

Обявления за конкурси

В съответствие със Закона за държавния служител обявленията за конкурси за държавни служители се публикуват в Регистъра едновременно с публикуването им в специализиран сайт или портал за търсене на работа. Обявленията за конкурси за държавни служители съдържат информация за:

 • длъжността, за която се провежда конкурсът;
 • администрацията и звеното, в което ще се заема длъжността;
 • минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;
 • необходими документи за кандидатстване, място и срок за подаването им;
 • общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса;
 • образци на документи, които кандидатът трябва да попълни във връзка с кандидатстване по обявата.

Новата версия на Административния регистър позволява да се публикуват конкурси или обяви за назначаване по трудово правоотношение, както и извършването на справки.