Закон за администрацията

Дата: 16.04.2024 | Вид: Закони
Законът за администрацията урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им. Този закон урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация. Този закон се прилага, доколкото не е установено друго в специални закони, и за администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията, и за органите на местното самоуправление.