Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки"
Административна структура: Агенция за държавна финансова инспекция
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.05.2017 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура" / Отдел "Инвестиционни проекти и техническа инфраструктура"
Административна структура: Общинска администрация - Пловдив, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2017 г.
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-стопански дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Георги-Дамяново, Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2017 г. 16:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Хасково / Отдел "Пенсии" - Хасково / Сектор "Отпускане на пенсии" - Хасково
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2017 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
Административна структура: Министерство на младежта и спорта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2017 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инспектиране на труда" / Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Сливен
Административна структура: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Осигуряване и краткосрочни плащания" / Отдел "Парични обезщетения"
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2017 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Правно и административно обслужване" / Отдел "Обществени поръчки"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2017 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "В и К услуги" / Отдел "Контрол и решаване на спорове - В и К услуги"
Административна структура: Комисия за енергийно и водно регулиране
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2017 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Информационни системи и моделиране на бизнес процесите" / Отдел "Администриране на бази данни и системи"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2017 г. 17:30
Общо: 152