Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / СДВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.08.2018 г. 16:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / СДВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.08.2018 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Управление на спорта за всички"
Административна структура: Министерство на младежта и спорта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.08.2018 г.
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно, финансово-счетоводно и информационно обслужване"
Административна структура: Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.08.2018 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Контрол и координация на развъдната дейност"
Административна структура: Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.08.2018 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Местни данъци и такси"
Административна структура: Общинска администрация - Девин, Смолян
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.08.2018 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / "Служители в администрацията на центъра"
Административна структура: Център "Фонд за лечение на деца"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.08.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория" / Отдел "Обучение, информационни дейности и анализи"
Административна структура: Национална служба за съвети в земеделието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.08.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Специализирани структури "Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт-София"
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.08.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Лекарствени продукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане" / Отдел "Договаряне на отстъпки"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.08.2018 г. 17:00
Общо: 86