Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Пазарджик
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.02.2017 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Пазарджик
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.02.2017 г.
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Габрово / Отдел "Административен" - Габрово
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.02.2017 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Административна структура: Областна администрация - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.02.2017 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Човешки ресурси и административно - стопанско обслужване" / Отдел "Инвестиционна и административно-стопанска дейност"
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.02.2017 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Човешки ресурси и административно - стопанско обслужване" / Отдел "Управление на човешките ресурси"
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.02.2017 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция "на НАП " - София (столица) / Отдел "Анализи и планиране" - София
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.02.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти"
Административна структура: Общинска администрация - Поморие, Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.02.2017 г. 17:00
Звено: Звено за вътрешен одит
Административна структура: Общинска администрация - Ботевград, София
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.02.2017 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите"
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.02.2017 г. 17:30
Общо: 106