Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Обща администрация / Дирекция "Международни проекти"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2017 г. 16:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Велико Търново / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Велико Търново / Сектор "Контрол по разходите на ДОО" - Велико Търново
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2017 г. 16:30
Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2017 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция "на НАП " - Варна / Офис "Търговище" - Търговище
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" / Отдел "Програмиране и договаряне"
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инспектиране на труда" / Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София (столица) / Отдел "Условия на труд"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване" / Отдел "Информационно осигуряване"
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Маркетинг и инвестиционно обслужване"
Административна структура: Българска агенция за инвестиции
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Европейски фондове и международни проекти" / Отдел "Програмиране и международни дейности"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2017 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове" / Отдел "Координация, контрол, маркетинг и реклама"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2017 г. 17:30
Общо: 125