Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Дирекция Контрол на околната среда
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.06.2018 г. 23:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция Контрол на околната среда / Отдел Управление на отпадъците и опазване на почвите
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.06.2018 г. 23:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на собствеността"
Административна структура: Държавна агенция "Технически операции"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.06.2018 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Лом / Отдел "Митническо разузнаване и разследване" / Сектор „Пътни такси и разрешителен режим”
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 4
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.06.2018 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Лом / Отдел "Митническо разузнаване и разследване" / Сектор "Административнонаказателни дейности, разследващи органи"
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.06.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив / Дирекция "Бюро по труда" - Девин
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.06.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив / Дирекция "Бюро по труда" - Девин
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.06.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Югоизточна Европа" е към ГД "Европейски въпроси" / Отдел "Двустранно сътрудничество"
Административна структура: Министерство на външните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2018 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно обслужване"
Административна структура: Общинска администрация - Мездра, Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Селскостопански пазарни механизми" / Отдел "Организации на производители на плодове и зеленчуци"
Административна структура: Държавен фонд "Земеделие"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2018 г. 17:00
Общо: 90