Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / СДВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.11.2017 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
Административна структура: Комисия за защита на конкуренцията
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.11.2017 г. 16:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Търговище / Отдел "Пенсии" - Търговище / Сектор "Изплащане на пенсии" - Търговище
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.11.2017 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Регионално развитие,хуманитарни дейности и инвестиционни програми"
Административна структура: Общинска администрация - Върбица, Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.11.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Регионално развитие,хуманитарни дейности и инвестиционни програми" / Отдел "Образование,здравеопазване и социална политика"
Административна структура: Общинска администрация - Върбица, Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.11.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Регионално развитие,хуманитарни дейности и инвестиционни програми" / Отдел " Териториално селищно устроиство и инвистиционни програми"
Административна структура: Общинска администрация - Върбица, Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.11.2017 г. 17:00
Звено: Звено за вътрешен одит
Административна структура: Държавна агенция "Технически операции"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.11.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт"
Административна структура: Общинска администрация - Поморие, Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.11.2017 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Шумен / Отдел "Административно и правно обслужване на дейността"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.11.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Медицински дейности"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Видин
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.11.2017 г. 17:00
Общо: 201