Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Тетевен
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.12.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.12.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Разрешителни режими" / Отдел "Разрешителни за търговия с парникови газове и регистър за търговия с емисии"
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.12.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" / Отдел "Регионална лаборатория Благоевград"
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.12.2018 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Комплексно административно обслужване"
Административна структура: Районна администрация - Южен, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 14.12.2018 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
Административна структура: Комисия за защита на конкуренцията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 14.12.2018 г. 16:00
Звено: Финансов контрольор
Административна структура: Общинска администрация - Аврен, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 14.12.2018 г. 16:30
Звено: Друго(администрация) / Научноизследователският институт по криминалистика
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 14.12.2018 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Пловдив / Отдел "Пенсии" - Пловдив / Сектор "Изплащане на пенсии" - Пловдив
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 14.12.2018 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Пловдив / Отдел "Пенсии" - Пловдив / Сектор "Отпускане на пенсии" - Пловдив
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 14.12.2018 г. 16:30
Общо: 102