Нормативна уредба

 
Дата: 05.01.2017 | Вид: Кодекси
Административнопроцесуалният кодекс урежда: издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове; разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите; производството за обезщетение за вреди от незаконни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица; разглеждането на искания да се задължи административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие; дейността по уеднаквяване на съдебната практика по административни дела; изпълнението на административните и на съдебните актове по административни дела; извършването на комплексно административно обслужване.

Дата: 05.01.2017 | Вид: Закони
Законът за администрацията урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им.

Дата: 03.05.2016 | Вид: Наредби
С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в Административния регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването му. Административният регистър се поддържа чрез интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Вписването на информация в регистъра се извършват от служители, определени със заповед на ръководителя на съответната административна структура, които отговарят за достоверността и пълнотата на въвежданите обстоятелства, както и за спазването на сроковете за вписване.

Дата: 22.04.2016 | Вид: Конституция
Конституцията на Република България е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат

Общо: 4