Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Обща администрация / Дирекция "Финанси" / Отдел "Електронни разплащания / СЕБРА / и администриране на приходите"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.07.2017 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Държавен дълг" / Отдел "Контрол върху сделките с държавни ценни книжа""
Административна структура: Министерство на финансите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.07.2017 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" / Отдел "Превантивна дейност" / Направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.07.2017 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Бургас / Митнически пункт Лесово
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 4
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.07.2017 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Бургас / Митнически пункт Капитан Андреево
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 7
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.07.2017 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Бургас / Митнически пункт Летище Бургас
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.07.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление Пазарджик" / Отдел "Административно обслужване"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.07.2017 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.07.2017 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Благоевград / Отдел "Пенсии" - Благоевград / Сектор "Отпускане на пенсии" - Благоевград
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.07.2017 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление Монтана"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.07.2017 г. 17:00
Общо: 141