Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията, проектна експертиза, кадастър и регулация"
Административна структура: Районна администрация - Централен, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.10.2019 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Направление "Финанси, стопанска дейност" / Дирекция "Икономика и търговска дейност" / Отдел "Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите"
Административна структура: Общинска администрация - Столична община, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.10.2019 г. 18:00
Общо: 2