Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на собствеността" / "Собственост и стопански дейности"
Административна структура: Министерство на правосъдието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.03.2018 г. 12:30
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Смолян / Отдел "Административно и правно обслужване на дейността"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.03.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Стопанска дейност и човеки ресурси" / Отдел "Човешки ресурси"
Административна структура: Министерство на околната среда и водите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.03.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти" / Отдел "Финансово-счетоводен"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.03.2018 г. 17:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Бургас
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.03.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" / Отдел "Протокол"
Административна структура: Министерство на земеделието, храните и горите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.03.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" / Отдел "Финанси и счетоводство"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.03.2018 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-счетоводно обслужване"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.03.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Териториална дирекция - Бургас / Териториално бюро - Бургас
Административна структура: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.03.2018 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Бюджет и финанси" / Отдел "Бюджет"
Административна структура: Общинска администрация - Бургас, Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.03.2018 г. 17:31
Общо: 98