Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" / Сектор "Статистика на предприятията"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Юг
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2021 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" / Сектор "Статистика на предприятията"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Юг
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2021 г. 16:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Информационни системи" / Отдел "Информационно и техническо обезпечаване"
Административна структура: Министерство на финансите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2021 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - София / Отдел "Пенсии" - София / Сектор "Изплащане на пенсии" - София-област
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2021 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Велико Търново / Отдел "Пенсии" - Велико Търново / Сектор "Пенсионно обслужване" - Велико Търново
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2021 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив / Дирекция "Бюро по труда" - Пловдив / Отдел "Посреднически услуги"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2021 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив / Дирекция "Бюро по труда" - Пловдив / Отдел "Посреднически услуги"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2021 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инспектиране на труда" / Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - София (столица) / Отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2021 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Венец
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2021 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Обща администрация" / Отдел "Административно и информационно обслужване и управление на собствеността"
Административна структура: Общинска администрация - Силистра, Силистра
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2021 г. 17:00
Общо: 95