Министър-председател

 • Стефан Динчев Янев

Правомощия
  • Прави предложение пред Народното събрание за състава на Министерския съвет, както и за извършването на промени в правителството.
   Акт: Конституция на Република България
  • Предлага на Народното събрание създаването, преобразуването и закриването на министерства.
   Акт: Конституция на Република България
  • Внася в Народното събрание предложения за гласуване на доверие на Министерския съвет по решение на Министерския съвет.
   Акт: Конституция на Република България
  • Подава оставката на Министерския съвет пред новоизбраното Народно събрание, както и в случай на гласувано недоверие на Министерския съвет или на министър-председателя.
   Акт: Конституция на Република България
  • Приподписва указите на Президента на републиката съгласно чл. 102, ал. 2 от Конституцията на Република България.
   Акт: Конституция на Република България
  • Ръководи и координира общата политика на правителството.
   Акт: Конституция на Република България
  • Министър-председателят е централен едноличен орган на изпълнителната власт с обща компетентност
   Акт: Закон за администрацията
  • Представлява Министерския съвет, свиква и председателства заседанията на Министерския съвет
   Акт: Закон за администрацията
  • Ръководи общата политика и текущата дейност на Министерския съвет и носи отговорност за тях пред Народното събрание
   Акт: Закон за администрацията
  • Определя правомощията и ресорите на заместник министър-председателите
   Акт: Закон за администрацията
  • Координира работата на заместник министър-председателите и на министрите
   Акт: Закон за администрацията
  • Назначава и освобождава от длъжност заместник-министрите
   Акт: Закон за администрацията
  • Ръководи общата политика на правителството и координира дейността на членовете на Министерския съвет по нейното осъществяване
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Ръководи текущата дейност на Министерския съвет, като утвърждава дневния ред, свиква и председателства заседанията на правителството
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Министър-председателят като централен едноличен орган на изпълнителната власт:
   1. назначава и освобождава заместник-министрите и заместник областните управители, както и ръководните органи на държавни институции, когато това му е възложено със закон;
   2. осъществява други възложени му с Конституцията и законите на страната правомощия
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • При осъществяване на правомощията си издава заповеди или подписва други официални документи, които се подпечатват с официалния печат на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Представлява Република България в отношенията с други държави и международни организации, провеждат международни преговори и участват в други международни мероприятия в съответствие с Конституцията, законите на Република България и актовете на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Свиква и ръководи оперативни съвещания по текущи въпроси от дейността на правителството, както и за определяне на подходи за подготовка на въпросите за разглеждане от Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Политически кабинет

Състав на политически кабинет
 • Заместник министър-председател по управление на европейските средства
  Атанас Ангелов Пеканов от 16.09.2021 г.
 • Заместник министър-председател по обществен ред и сигурност
  Бойко Илиев Рашков от 16.09.2021 г.
 • Заместник министър-председател по икономическите и социалните политики
  Гълъб Спасов Донев от 16.09.2021 г.
 • Началник на кабинет
  Ралица Симеонова от 17.05.2021 г.
 • Говорител
  Антон Кутев от 18.05.2021 г.

Численост
 • Щатна численост
  • Общо: 16
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 14
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 16

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 0

Функции на политически кабинет
  • Политическият кабинет на министър-председателя подпомага министър-председателя при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на правителствената политика пред обществото.
  • В изпълнение на задачите си политическият кабинет на министър-председателя има съвещателни, аналитични и информационни функции, в изпълнение на които:
   - периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване на политически решения;
   - координира разработването и контролира изпълнението на управленската програма на правителството;
   - координира и контролира съответствието на стратегиите, изготвени от министерствата, с приоритетите в управленската програма на правителството;
   - анализира изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от програмата на Министерския съвет въз основа на годишните доклади за дейността на министерствата, държавните комисии, държавните и изпълнителните агенции и областните администрации;
   - следи за провеждането на обществени консултации на публикуваните на интернет страниците на вносителите и на Портала за обществени консултации проекти на актове от компетентността на Министерския съвет и изразява становища за резултатите от тях;
   - обменя информация с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет и на областните управители за изпълнението на приетата от правителството политика в конкретната област;
   - осигурява координация при осъществяването на единната информационна политика на правителството;
   - осъществява връзките на министър-председателя с обществеността
  • Политическият кабинет си взаимодейства с администрацията на Министерския съвет при подпомагане дейността на министър-председателя