Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Специализирана администрация / Кадастър, регулации и извън селищни територии
Административна структура: Общинска администрация - Родопи, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2021 г. 15:00
Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2021 г. 15:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията, специализирани дейности и европейски проекти"
Административна структура: Общинска администрация - Никола Козлево, Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2021 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Варна" / Сектор "Социална статистика"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Североизток
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2021 г. 16:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Канцелария"
Административна структура: Държавна комисия по сигурността на информацията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2021 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Азия, Австралия и Океания" е към ГД "Двустранни отношения" / Отдел "Южна и Югоизточна Азия"
Административна структура: Министерство на външните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2021 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Администрация и финанси" / Сектор "Финансово-счетоводно обслужване"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2021 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Селскостопански пазарни механизми" / Отдел "Организации на производители на плодове и зеленчуци"
Административна структура: Държавен фонд "Земеделие"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2021 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / дирекция "Контролна и превантивна дейност"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Плевен
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2021 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Административна структура: Областна администрация - Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2021 г. 17:30
Общо: 136