Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Звено за вътрешен одит
Административна структура: Общинска администрация - Поморие, Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 14.04.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията и техническа инфраструктура"
Административна структура: Районна администрация - Тракия, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 14.04.2024 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Стопански дейности и инвестиции"
Административна структура: Министерство на земеделието и храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.04.2024 г.
Звено: Обща администрация / Отдел "Финансово-счетоводни дейности"
Административна структура: Районна администрация - Люлин, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.04.2024 г. 16:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Кюстендил
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.04.2024 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол на околната среда" / Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни химични вещества"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.04.2024 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Стара Загора"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Югоизток
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.04.2024 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"
Административна структура: Държавна агенция за закрила на детето
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.04.2024 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Местно развитие, екология и транспорт"
Административна структура: Общинска администрация - Попово, Търговище
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.04.2024 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"
Административна структура: Общинска администрация - Попово, Търговище
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.04.2024 г. 16:30
Общо: 150