Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Ловеч / Дирекция "Бюро по труда" - Ловеч / Отдел "Посреднически услуги"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.11.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията"
Административна структура: Районна администрация - Одесос, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.11.2018 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово - стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация" / Информационно обслужване и комуникация
Административна структура: Агенция за държавна финансова инспекция
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.11.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Контрол на пазара" / Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище София / област София
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.11.2018 г.
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / СДВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.11.2018 г. 16:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / СДВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.11.2018 г. 16:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / СДВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 3
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.11.2018 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Специализирана администрация "Надзор, лицензии, регистрационни и правни режими"
Административна структура: Съвет за електронни медии
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.11.2018 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на собствеността и материално - техническо осигуряване" / Отдел "Материално-техническо осигуряване и транспортно обслужване" / Сектор "Материално-техническо осигуряване"
Административна структура: Министерство на външните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.11.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Изследване на архивите и публична дейност" / Отдел "Изследване и публичност на архивите"
Административна структура: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.11.2018 г. 17:00
Общо: 130