Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Самостоятелни териториални звена / затвор І-ва категория - София
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Ямбол / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Ямбол / Сектор "Краткосрочни плащания" - Ямбол
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Хасково / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Хасково / Сектор "Краткосрочни плащания" - Хасково
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Лабораторни изследвания"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Хасково
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Бизнес статистика" / Отдел "Годишна бизнес статистика"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите" / Отдел "Връзки с потребителите и е-услуги"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите" / Отдел "Връзки с потребителите и е-услуги"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Макроикономическа статистика" / Отдел "Сметки и цени в селското и горското стопанство"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" / Отдел "Превантивна дейност'' / Направление "Специализирани регистри"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Териториално устройство и строителство" / Отдел "Благоустройство, строителство и комунални дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Монтана, Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г. 17:00
Общо: 190