Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Специализирана администрация / Отдел "Гражданска регистрация"
Административна структура: Общинска администрация - Сливен, Сливен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2023 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Политики и институции на ЕС" е към ГД "Европейски въпроси" / Отдел "Координация на секторните политики на ЕС"
Административна структура: Министерство на външните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2023 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / затвор І-ва категория - Стара Загора
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2023 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница Пловдив / Отдел „Финанси, управление на собствеността и разпореждане със стоки” / Сектор "Разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата стоки"
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2023 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Отдел "Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност"
Административна структура: Районна администрация - Връбница, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2023 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-стопански и правно-административни дейности" / Отдел "Управление на собствеността"
Административна структура: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2023 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-стопански и правно-административни дейности" / Отдел "Финансово-счетоводен и управление на човешките ресурси"
Административна структура: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Архив" / Отдел "Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива" / Сектор "Дигитализация, реставрация и застраховане на архива"
Административна структура: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Архив" / Отдел "Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива" / Сектор "Дигитализация, реставрация и застраховане на архива"
Административна структура: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Архив" / Отдел "Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива" / Сектор "Комплектуване и съхранение на архива"
Административна структура: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2023 г. 17:00
Общо: 89