Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Международна дейност"
Административна структура: Държавна агенция за бежанците
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 07.05.2021 г. 12:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Качество на процедурата за международна закрила" / Отдел "Дъблин"
Административна структура: Държавна агенция за бежанците
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 07.05.2021 г. 12:00
Звено: Специализирана администрация / Териториално поделение на ДАБ "Регистрационно - приемателен център - София" / Отдел "Производство за международна закрила кв Враждебна"
Административна структура: Държавна агенция за бежанците
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 07.05.2021 г. 12:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 07.05.2021 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административна"
Административна структура: Агенция за публичните предприятия и контрол
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 07.05.2021 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Правни дейности" / Отдел "Правно-нормативно обслужване"
Административна структура: Общинска администрация - Русе, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 07.05.2021 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Специализирана администрация" / Отдел "Регионално развитие и хуманитарни дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Каспичан, Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 11.05.2021 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив / Дирекция "Бюро по труда" - Пловдив / Отдел "Посреднически услуги"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.05.2021 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Медицински дейности"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.05.2021 г. 17:00
Общо: 9