Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Благоевград / Дирекция "Бюро по труда" - Кюстендил / Отдел "Активна политика на пазара на труда"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.05.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Кърджали
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.05.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“ / Отдел "Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Медицински надзор"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2022 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Правно-нормативна дейност в отбраната" / Отдел "Правно осигуряване на обществените поръчки"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2022 г. 12:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Правно-нормативна дейност в отбраната" / Отдел "Международно право"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2022 г. 12:00
Звено: Друго(администрация) / Дирекция "Логистика"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2022 г. 12:00
Звено: Инспекторат
Административна структура: Министерство на правосъдието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2022 г. 12:30
Звено: Инспекторат
Административна структура: Министерство на правосъдието
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2022 г. 12:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Антитръст и концентрации" / Отдел "Концентрации"
Административна структура: Комисия за защита на конкуренцията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2022 г. 16:00
Звено: Финансов контрольор
Административна структура: Патентно ведомство
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2022 г. 16:00
Общо: 137