Нормативна уредба

 
Дата: 19.04.2021 | Вид: Наредби
С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители; редът за извършване на подбор при преминаване на държавна служба в друга администрация (мобилност) по чл. 81а от ЗДСл.
Целта на наредбата е да гарантира прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите за държавни служители. Конкурс се провежда задължително преди назначаване на държавен служител на незаета длъжност в администрацията.

Дата: 18.12.2020 | Вид: Закони
С този закон се уреждат възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба. Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. Държавни служители са и лицата, на които специален закон предоставя статут на държавен служител при спазване изискванията на този закон.

Дата: 03.02.2020 | Вид: Наредби
В Класификатора на длъжностите в администрацията се определят: наименованията на длъжностите в администрацията; тяхното разпределение по длъжностни нива; минималната образователна степен за заемане на длъжност в администрацията; минималният ранг, необходим за заемане на длъжностите, определени за държавни служители; минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността; видът на правоотношението, по което се заема длъжността. Класификаторът на длъжностите в администрацията се прилага за администрацията на органите на изпълнителната власт и за общинската администрация. Разпределянето на длъжностите по длъжностни нива е в зависимост от необходимите знания и умения за осъществяване функциите на длъжността, свободата на вземане на решения, влиянието на взетите решения и уменията за работа с хора.

Дата: 03.02.2020 | Вид: Наредби
С наредбата се определят условията и редът за оценяване на служителите в държавнатаа дминистрация за изпълнението на заеманите от тях длъжности, както и за повишаване в държавна служба надържавните служители. Основните цели на оценяването на изпълнението на служителите и повишаването в държавна служба надържавните служители са: създаване на условия за ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, административнозвено и отделен служител за постигане целите на съответната административна структура; оценяване приноса на отделния служител за изпълнението на целите на съответните административнозвено и административна структура; справедливо определяне на възнагражденията на служителите спрямо техните постижения; определяне на нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на неговите компетентности; подобряване на работните взаимоотношения, включително между ръководители и подчинени; създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за професионално и кариерноразвитие. Оценяването на изпълнението на длъжността от служителите в държавната администрация се извършва ежегодно.

Дата: 03.02.2020 | Вид: Наредби
С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в Административния регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването му. Административният регистър се поддържа чрез интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Вписването на информация в регистъра се извършват от служители, определени със заповед на ръководителя на съответната административна структура, които отговарят за достоверността и пълнотата на въвежданите обстоятелства, както и за спазването на сроковете за вписване.

Дата: 02.12.2019 | Вид: Други
В Класификатора на длъжностите в администрацията се определят: наименованията на длъжностите в администрацията; тяхното разпределение по длъжностни нива; минималната образователна степен за заемане на длъжност в администрацията; минималният ранг, необходим за заемане на длъжностите, определени за държавни служители; минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността; видът на правоотношението, по което се заема длъжността. Класификаторът на длъжностите в администрацията се прилага за администрацията на органите на изпълнителната власт и за общинската администрация. Разпределянето на длъжностите по длъжностни нива е в зависимост от необходимите знания и умения за осъществяване функциите на длъжността, свободата на вземане на решения, влиянието на взетите решения и уменията за работа с хора.

Дата: 21.08.2017 | Вид: Наредби
С наредбата се определят структурата на заплатата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите в държавната администрация.
Наредбата се прилага за служителите по служебно и по трудово правоотношение в държавната администрация.

Дата: 11.05.2016 | Вид: Постановления
С Постановлението се приемат: Класификатор на длъжностите в администрацията; Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията; Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация; Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация; Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители.

Общо: 8