Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Дата: 26.04.2023 | Вид: Наредби
С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители и редът за извършване на подбор при преминаване на държавна служба в друга администрация (мобилност) по чл. 81а от ЗДСл.
Целта на наредбата е да гарантира прозрачна конкурсна процедура и процедура на подбор при мобилност, изградени на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите.