Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Дата: 19.10.2023 | Вид: Наредби
С наредбата се определят структурата на заплатата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите в държавната администрация.
Наредбата се прилага за служителите по служебно и по трудово правоотношение в държавната администрация.
Наредбата се прилага при: възникване, изменение и прекратяване на служебното и трудовото правоотношение; разработването на вътрешните правила за заплатите и свързаните с тях други вътрешни актове; определяне и изменение на заплатите на служителите.