Постановление № 129 на МС от 26.06.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

Дата: 10.08.2022 | Вид: Постановления
С Постановлението се приемат: Класификатор на длъжностите в администрацията; Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията; Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация; Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация; Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители.