Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Дата: 16.05.2022 | Вид: Наредби
С наредбата се определят условията и редът за оценяване на служителите в държавнатаа дминистрация за изпълнението на заеманите от тях длъжности, както и за повишаване в държавна служба надържавните служители. Основните цели на оценяването на изпълнението на служителите и повишаването в държавна служба надържавните служители са: създаване на условия за ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, административнозвено и отделен служител за постигане целите на съответната административна структура; оценяване приноса на отделния служител за изпълнението на целите на съответните административнозвено и административна структура; справедливо определяне на възнагражденията на служителите спрямо техните постижения; определяне на нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на неговите компетентности; подобряване на работните взаимоотношения, включително между ръководители и подчинени; създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за професионално и кариерноразвитие. Оценяването на изпълнението на длъжността от служителите в държавната администрация се извършва ежегодно.