Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Планове"
Административна структура: Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.11.2017 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол"
Административна структура: Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.11.2017 г.
Звено: Специализирана администрация / Главен архитект "Главен архитект" / Контрол по строителството
Административна структура: Районна администрация - Илинден, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.11.2017 г. 16:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Административна структура: Областна администрация - Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.11.2017 г. 16:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / СДВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.11.2017 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Смолян
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.11.2017 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / затвор ІІ-ра категория - Пловдив
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.11.2017 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Търговище / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Търговище / Сектор "Контрол по разходите на ДОО" - Търговище
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.11.2017 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Информационни и комуникационни системи" / Отдел "Информационно обслужване"
Административна структура: Министерство на външните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.11.2017 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на собствеността и материално - техническо осигуряване" / Отдел "Капитално строителство и ремонти"
Административна структура: Министерство на външните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.11.2017 г. 16:30
Общо: 196