Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" / Отдел "Регионална инфраструктура на отбраната - София"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.07.2021 г. 12:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществени поръчки"
Административна структура: Общинска администрация - Пловдив, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.07.2021 г. 16:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на собствеността и материално - техническо осигуряване" / Отдел "Управление на държавните имоти" / Сектор "Капитално строителство и ремонти"
Административна структура: Министерство на външните работи
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.07.2021 г. 16:30
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Благоевград / Отдел "Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки" / Сектор "Договаряне и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.07.2021 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Благоевград / Отдел „Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността”
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.07.2021 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Контрол на качеството на горивата за битово отопление" / Отдел "Изпитване на твърди горива за битово отопление"
Административна структура: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.07.2021 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" / Сектор "Поддръжка на информационна система"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.07.2021 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" / Отдел "Финансово-счетоводно обслужване"
Административна структура: Агенция по вписванията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.07.2021 г. 17:30
Звено: Дирекция "Вътрешна сигурност"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.07.2021 г. 16:00
Звено: Дирекция "Вътрешна сигурност"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.07.2021 г. 16:00
Общо: 98