Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Дирекция "Вътрешен одит"
Административна структура: Министерство на правосъдието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.08.2022 г. 12:30
Звено: Дирекция "Вътрешен одит"
Административна структура: Министерство на правосъдието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.08.2022 г. 12:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - София / Дирекция "Бюро по труда" - София - Възраждане / Отдел "Активна политика на пазара на труда"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.08.2022 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно - правно, финансово и информационно обслужване"
Административна структура: Агенция за хората с увреждания
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.08.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция „Устройство на територията и строителство, програми, проекти, опазване на околната среда,социална политика, хуманитарни дейности, общинска собственост, туризъм, транспорт, отбранително-мобилизационна подготовка, сигурност и гражданска регистрация” (УТС, ПП, ООС, СП, ХД, ОС, ТТ, ОМПС и ГР) / Отдел "Общинска собственост, туризъм, транспорт, отбранително-мобилизационна подготовка, сигурност и гражданска регистрация (ОС, ТТ, ОМПС и ГР)
Административна структура: Общинска администрация - Куклен, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.08.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Специализирани структури "Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт-София"
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.08.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Специализирани структури "Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт-София"
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.08.2022 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на финансите" / Отдел "Местни приходи"
Административна структура: Общинска администрация - Асеновград, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.08.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инспектиране на труда" / Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Стара Загора / Отдел "Административно, информационно и правно осигуряване"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.08.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Граничен контрол"
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.08.2022 г. 17:00
Общо: 81