Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / сектор "Финансово-счетоводен и капиталови разходи"
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.04.2024 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / затвор І-ва категория - София
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.04.2024 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / затвор І-ва категория - София
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.04.2024 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Управление на ограничен ресурс" / Отдел "Наземни мрежи"
Административна структура: Комисия за регулиране на съобщенията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.04.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Управление на ограничен ресурс" / Отдел "Наземни мрежи"
Административна структура: Комисия за регулиране на съобщенията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.04.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Бизнес статистика" / Отдел "Годишна бизнес статистика и бизнес регистри"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.04.2024 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Перник / Дирекция "Социално подпомагане-Радомир" / Отдел "Социална закрила - Радомир"
Административна структура: Агенция за социално подпомагане
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.04.2024 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция Публичен регистър / Отдел Административно-наказателна дейност и контрол
Административна структура: Комисията за противодействие на корупцията
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.04.2024 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството""
Административна структура: Районна администрация - Връбница, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.04.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Специализирани структури "Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт-София"
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.04.2024 г. 17:00
Общо: 139