Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Направление "Обществено строителство" / Дирекция "Строителство" / Отдел "Обществено строителство"
Административна структура: Общинска администрация - Столична община, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.02.2023 г. 19:30
Звено: Друго(администрация) / Академията на МВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 07.02.2023 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Образование, социални дейности, култура и спорт"
Административна структура: Районна администрация - Връбница, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 07.02.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Горско стопанство"
Административна структура: Регионална дирекция по горите - Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 07.02.2023 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / затвор І-ва категория - София
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.02.2023 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / затвор І-ва категория - София
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.02.2023 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция „Информационни системи и аналитична дейност” / Отдел „Информационни системи - Запад”
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.02.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Превантивна дейност" / Направление "Специализирани регистри''
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.02.2023 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Правни дейности и законодателство на Европейския съюз" / Отдел "Национално законодателство"
Административна структура: Министерство на земеделието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 09.02.2023 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Комуникационни и информационни системи"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 09.02.2023 г. 16:00
Общо: 118