Директор

Институт за анализи и прогнози към министъра на финансите

 • Директор
  Георги Евтимов Чукалев Дата на встъпване: 03.01.2024 г.
  Електронна поща: G.Chukalev@minfin.bg
  • 1. ръководи и отговаря за цялостната дейност на института в съответствие с нормативните актове на Република България и устройствения правилник на института;
   Акт: Устройствен правилник на Института за анализи и прогнози
  • 2. утвърждава длъжностното разписание на института и длъжностните характеристики на служителите на института;
   Акт: Устройствен правилник на Института за анализи и прогнози
  • 3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на института и им налага дисциплинарни наказания;
   Акт: Устройствен правилник на Института за анализи и прогнози
  • 4. представя на министъра на финансите ежегоден отчет за дейността на института и го публикува на интернет страницата на института;
   Акт: Устройствен правилник на Института за анализи и прогнози
  • 5. изпълнява и други функции, възложени му от министъра на финансите.
   Акт: Устройствен правилник на Института за анализи и прогнози

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на финансите