Министър на иновациите и растежа

Министерство на иновациите и растежа

 • Министър на иновациите и растежа
  Росен Андреев Карадимов Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: r.karadimov@mig.government.bg
  • Въз основа на Конституцията на Република България и в изпълнение на законите министърът самостоятелно или съвместно с други органи на властта и/или обществени организации:
   1. ръководи, координира, провежда и контролира осъществяването на държавната политика в областта на иновациите и растежа, като подкрепя повишаването на иновационната активност и на иновационната култура, трансфера на технологии и знания, стимулиране на научно-развойната дейност към и в индустрията;
   2. провежда политиката за насърчаване на инвестициите в страната;
   3. определя стратегическите цели и приоритети на иновационната политика в рамките на своите правомощия, организира и координира разработването на стратегии и програми за постигането им;
   4. ръководи разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и други стратегически документи, както и годишни и многогодишни програми за тяхното изпълнение;
   5. участва в изпълнението на политиката за насърчаване конкурентоспособността на малките и средните предприятия и тяхната добавена стойност за растежа на икономиката, като прилага изпълнението на мерки за нейното провеждане и за насърчаване на интернационализацията на българските предприятия;
   6. обсъжда политиките и мерките за тяхното реализиране с работодателските организации, научноизследователските организации и висши училища, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и определя стратегическите цели и приоритети, като осигурява активното взаимодействие при разработването, контрола и наблюдението на отделни програми и проекти за осъществяване на политиките;
   7. ръководи дейностите по разработване и изпълнение на проекти и програми в сферата на своята компетентност, финансирани със средства от националния бюджет, програми, финансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 - 2027 г. и от международни донори и други организации, които отговарят на целите и приоритетите на националната политика и приоритетите на Европейския съюз;
   8. разпределя и контролира разходването на предоставените от държавния бюджет финансови средства за иновации и технологично развитие;
   9. провежда националната политика по прилагането на финансовите инструменти;
   10. участва в разработването на икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа
  • 11. участва при провеждането на политиката за насърчаване на зелените технологии, кръговата икономика и биоикономика, подпомага прехода към Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0, като разработва и прилага политики и мерки за стимулиране на технологии, включително цифрови технологии и иновации в предприятията;
   12. ръководи и координира политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството на Република България в Европейския съюз;
   13. ръководи разработването на клъстерни, секторни и регионални анализи и политики за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността на българските предприятия; формира секторни и регионални политики за насърчаване на предприемаческата активност, за привличане на инвестиции и за развитие на иновативни производства;
   14. участва в разработването и изпълнението на държавната политика от компетентността на Министерството, произтичаща от членството на Република България в ЕС и в международните органи и организации;
   15. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори за сътрудничество, както и други договори в областите на своята дейност;
   16. участва в осъществяването на външноикономическата политика на Република България и защитава външноикономическите ? интереси в международни организации съгласувано с министъра на икономиката и индустрията и министъра на външните работи;
   17. участва в разработването на националната рамка на политиката за насърчаване на устойчивата електрическа мобилност и изпълнението на дейностите в икономиката, свързани с прилагането на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
   18. участва при формулирането и провеждането на политиката към стартъп компаниите и фондовете за дялово и рисково инвестиране;
   19. упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала, както и правата на държавата като съдружник или акционер в публичните предприятия, делегирани му от Министерския съвет, и взема решения по въпроси, предоставени в негова компетентност;
   20. организира и контролира дейностите по: отбранително-мобилизационната подготовка и защитата при бедствия и кризисни ситуации на Министерството; установяването и защитата на стратегическите обекти и критичните инфраструктури от системата на икономиката; утвърждава и упражнява контрол при разработването и поддържането на плана за бедствия, плана за привеждане от мирно във военно положение и военновременния план на Министерството, както и други дейности по защита на националната сигурност в съответствие с нормативно делегираните му правомощия;
   21. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация;
   22. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на правомощията си;
   23. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството;
   24. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа
  • Министърът работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, освен когато националната сигурност и опазването на държавната и служебната тайна налагат ограничаване на този принцип.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа
  • Министърът провежда информационна политика, която гарантира откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа
  • Министърът контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа
  • При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Веселина Минчева Дата на встъпване: 10.10.2023 г.

  Заместник-министър Георги Ангелов Дата на встъпване: 27.06.2023 г.

  Заместник-министър Красимир Якимов Дата на встъпване: 25.04.2024 г.

  Началник на кабинет Мария Петрова Дата на встъпване: 16.04.2024 г.
  Функции
  • Началникът на политическия кабинет:
   1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
   2. изготвя седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;
   3. организира и контролира работата на съветниците, експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет;
   4. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.

  Парламентарен секретар Станислав Петрунов Дата на встъпване: 11.04.2024 г.
  Функции
  • Парламентарният секретар:
   1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии и го представлява пред тях;
   2. изпълнява основните си функции, като:
   а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;
   б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;
   в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите във връзка с парламентарния контрол;
   г) проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до отрасъла, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми.
   Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 8
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 3
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 8

  Незаети длъжности
  • Общо: 4
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 4

  Функции на политически кабинет

  • Политическият кабинет:
   1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му, както и представянето й пред обществото;
   2. предлага на органа на изпълнителната власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение;
   3. организира и осъществява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.
   (5) Министърът със заповед определя функциите на членовете на политическия кабинет.
   (6) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
   (7) Дейността на политическия кабинет на министъра се подпомага от съветници по определени въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, от експертни и от технически сътрудници.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-министър
  Веселина Минчева Дата на встъпване: 10.10.2023 г.
  Електронна поща: v.mincheva@mig.government.bg
  • УП
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа
 • Заместник-министър
  Георги Ангелов Дата на встъпване: 27.06.2023 г.
  Електронна поща: g.angelov@mig.government.bg
  • Заместник-министърът подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на иновациите и растежа, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа
 • Заместник-министър
  Красимир Якимов Дата на встъпване: 25.04.2024 г.
  Електронна поща: k.yakimov@mig.government.bg
  • Заместник-министърът подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на иновациите и растежа, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа