Министър на електронното управление

Министерство на електронното управление

 • Министър на електронното управление
  Валентин Атанасов Мундров Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: mail@e-gov.bg
  • Министърът ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на електронното управление, в т.ч.:
   а) електронните удостоверителни услуги;
   б) електронната идентификация;
   в) информацията от обществения сектор, включително инфраструктурата за пространствена информация и информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат.
   Акт: Постановление № 12 от 4 февруари 2022 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
  • Министърът подготвя проекти на международни договори, по които Република България е страна, в областта на електронното управление и осигурява изпълнението на международни договори в тази област.
   Акт: Постановление № 12 от 4 февруари 2022 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
  • Министърът представлява Република България в международните организации в областта на електронното управление, изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството ? в международни органи и организации.
   Акт: Постановление № 12 от 4 февруари 2022 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
  • Министърът координира разходването на предоставените от държавния бюджет финансови средства за електронно управление.
   Акт: Постановление № 12 от 4 февруари 2022 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
  • Министърът ръководи разработването и осъществява политиката на Министерството за участие в програми и проекти, финансирани със средства от ЕС, международни финансови институции и други донори.
   Акт: Постановление № 12 от 4 февруари 2022 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
  • Министърът упражнява правата на държавата в определени с акт на Министерския съвет публични предприятия с държавно имущество.
   Акт: Постановление № 12 от 4 февруари 2022 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
  • Министърът разработва и предлага за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на електронното управление, използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации.
   Акт: Постановление № 12 от 4 февруари 2022 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Александър Илиев Йоловски Дата на встъпване: 15.04.2024 г.

  Заместник-министър Валентин Атанасов Мундров Дата на встъпване: 15.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 09.04.2024 г.

  Началник на кабинет Христина Бойкова Стойчева Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Функции
  • Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в областта на електронното управление, както и при представянето на тази политика пред обществото.

  Парламентарен секретар Ваня Иванова Караганева Дата на встъпване: 22.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 09.04.2024 г.
  Функции
  • Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в областта на електронното управление, както и при представянето на тази политика пред обществото.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 8
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 8
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 8

  Незаети длъжности
  • Общо: 5
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 5

  Функции на политически кабинет

  • Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в областта на електронното управление, както и при представянето на тази политика пред обществото.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Наука и технологии

Заместници

 • Заместник-министър
  Александър Илиев Йоловски Дата на встъпване: 15.04.2024 г.
  Електронна поща: A.Yolovski@egov.government.bg
  • Заместник-министърът е част от политическия кабинет, който подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в областта на електронното управление, както и при представянето на тази политика пред обществото.
   Акт: Постановление № 12 от 4 февруари 2022 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти за нормативни актове и при изпълнението на неговите правомощия.
   Акт: Закон за администрацията
 • Заместник-министър
  Валентин Атанасов Мундров Дата на встъпване: 15.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: v.mundrov@egov.government.bg
  • Заместник-министърът е част от политическия кабинет, който подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в областта на електронното управление, както и при представянето на тази политика пред обществото.
   Акт: Постановление № 12 от 4 февруари 2022 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти за нормативни актове и при изпълнението на неговите правомощия.
   Акт: Закон за администрацията