Изпълнителен директор

Агенция за качеството на социалните услуги

 • Изпълнителен директор
  Виктория Тахова Дата на встъпване: 15.09.2020 г.
  Електронна поща: Viktoyia.Tahova@aksu.government.bg
  • Изпълнителният директор на агенцията:
   1. ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на агенцията и я представлява пред други органи и организации;
   2. управлява и контролира финансовата дейност на агенцията при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност и определя лице, което да изпълнява функции на финансов контрольор;
   3. организира и ръководи контролната дейност на агенцията;
   4. организира, координира и контролира изпълнението на програми и проекти в областта на качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги;
   5. издава индивидуални административни актове в рамките на своята компетентност;
   6. издава наказателни постановления по Закона за социалните услуги (ЗСУ);
   7. дава становища по проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на агенцията;
   8. ежегодно представя на министъра на труда и социалната политика доклад за дейността на агенцията;
   9. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
   10. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
   11. утвърждава длъжностното разписание на администрацията на агенцията;
   12. създава екипи, работни групи, съвети за решаване на въпроси от своята компетентност и комисии за изпълнение на задачи на агенцията;
   13. прави мотивирани предложения до министъра на труда и социалната политика за прекратяване на финансирането на социални услуги от държавния бюджет в случаите, които са определени в ЗСУ;
   14. прави мотивирани предложения до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане по § 34, ал. 2 и по § 35, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСУ;
   15. издава задължителни предписания в случаите, които са определени в ЗСУ;
   16. утвърждава етичния кодекс на служителите на агенцията;
   17. представя на министъра на труда и социалната политика ежегоден анализ относно състоянието и ефективността на социалните услуги;
   18. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация;
   19. определя, документира и налага отговорности по изпълнението, контрола и информираността за всички процеси и дейности, които са свързани с развитието, поддръжката и експлоатацията на информационните и комуникационните системи, като се спазва принципът, че едно лице не може да контролира собствената си дейност.
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги, приет с ПМС № 220 от 19.08.2020 г.