Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

 • Изпълнителен директор
  Иванка Димитрова Динева Дата на встъпване: 26.09.2023 г.
  Електронна поща: ivanka.dineva@iamn.bg
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция "Медицински надзор"
   Акт: Устойствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", приет с ПМС 53/2019
  • Изпълнителният директор:

   1. ръководи, координира и контролира цялостната дейност на агенцията;
   2. представлява агенцията и организира международните й връзки и сътрудничество;
   3. сключва договори, свързани с осъществяване дейността на агенцията;
   4. изпълнява функциите на възложител на обществени поръчки;
   5. утвърждава длъжностното разписание на агенцията, вътрешни правила и процедури за работата на агенцията;
   6. утвърждава образци на заявления, удостоверения, протоколи и други документи, свързани с осъществяване на дейността на агенцията;
   7. назначава държавните служители в агенцията, изменя и прекратява служебните им правоотношения;
   8. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
   9. командирова работещите в агенцията;
   10. носи отговорност за управлението на финансовите средства и за законосъобразното и целесъобразното им разходване;
   11. представя на министъра на здравеопазването периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на агенцията;
   12. изготвя и представя на министъра на здравеопазването ежегоден доклад за дейността на агенцията;
   13. издава индивидуални административни актове в кръга на своята компетентност;
   14. налага принудителни административни мерки и издава наказателни постановления в случаите, предвидени със закон;
   15. издава заповеди за определяне на комисии за осъществяване на контролната дейност на агенцията;
   16. утвърждава план за извършване на проверки;
   17. участва в международни инициативи, програми и проекти в областта на качеството и медицинския контрол, донорството и трансплантацията;
   18. ръководи и отговаря за разглеждането на предложения и сигнали по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
   19. при необходимост създава комисии и работни групи със съвещателен характер, които изготвят становища в областта на медицинското обслужване, донорството и трансплантацията и участват с експертни становища в извършваните проверки на лечебни заведения;
   20. осъществява и други дейности по управлението на агенцията, възложени му с нормативен акт или от министъра на здравеопазването.
   Акт: Устойствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", приет с ПМС 53/2019

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Димитър Георгиев Илиев Дата на встъпване: 24.03.2022 г.
  Електронна поща: dimitar.iliev@iamn.bg
 • Заместник изпълнителен директор
  Радка Маринова Николова Дата на встъпване: 08.11.2023 г.
  Електронна поща: radka.nikolova@iamn.bg