Директор

Дипломатически институт към министъра на външните работи

 • Директор
  Таня Михайлова Дата на встъпване: 01.02.2012 г.
  Електронна поща: Tania.MIHAYLOVA@mfa.bg
  • Чл.7. (1) Директорът изпълнява следните задачи:

   1. представлява института пред български и чуждестранни държавни органи, ведомства, местна власт, юридически и физически лица;

   2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на института в съответствие с нормативите на Република България и с настоящия правилник ;

   3. организира разработването и изпълнението на програмите за обучение и повишаване на професионалната квалификация;

   4. подготвя проекта на бюджет на Института и го представя на министъра на външните работи за утвърждаване ;

   5. изготвя предложение до министъра на външните работи за ежегоден план за дейността на Института ;

   6. представя на министъра на външните работи ежегоден доклад за дейността и състоянието на Института ;

   7. сключва договори и споразумения, свързани с дейността на Института;

   8. обявява и провежда конкурси и обществени поръчки;

   9. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите;

   10. назначава и освобождава държавните служители в Института ;

   11. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в института по трудово правоотношение ;

   12. командирова със заповед служителите от Института в страната и в чужбина ;

   13. утвърждава образец на печата на Института ;

   14. утвърждава годишните програми за обучение ;

   15. утвърждава изследователската програма на Института;

   16. утвърждава публичната дейност на Института;

   17. утвърждава информационната политика на Института;

   18. утвърждава преподавателите на института за учебната година;

   19. издава сертификати за завършен курс на обучение по предварително одобрен образец;

   20. ръководи дейността на Консултативния съвет на Дипломатическия институт ;

   21. координира връзките с членовете на почетния Международен Консултативен Съвет .

   22. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни актове или от министъра на външните работи.
   Акт: Устойствен правилник на Дипломатическия институт

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на външните работи