Председател

Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"

 • Председател
  Малина Крумова
  Електронна поща: mkroumova@sars.gov.bg
  • разработва самостоятелно и/или участва в разработването на нормативни актове, свързани с безопасността на движение по пътищата, организация на движението, развитие на транспортната инфраструктура, намаляване на пътнотранспортния травматизъм, състоянието на автомобилния парк и подготовката на водачите;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • разработва и предлага за приемане от Министерския съвет Национална стратегия за безопасно движение по пътищата в Република България и план за действие за нейното прилагане;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • осъществява наблюдение и оценка върху изпълнението от държавните администрации и органи на дейностите за постигане на заложените в Националната стратегия за безопасно движение по пътищата в Република България цели, подцели и планове за действие;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • одобрява областни и съгласува общински програми за повишаване безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм и наблюдава изпълнението им;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • представя най-малко веднъж годишно информация на Министерския съвет за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България и отчита изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от програмата на Министерския съвет, свързани с повишаване на безопасността на движението по пътищата;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • разработва и утвърждава съвместно с компетентните по безопасността на движението по пътищата органи критерии и методически указания;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • предлага пред Българския институт по стандартизация разработване и приемане на стандарти, свързани с осъществяване на политиката за безопасност на движението по пътищата, и участва в изработването и актуализирането на проекти на стандарти в рамките на своите правомощия;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • осъществява преглед на съответствието на нормативни актове, стратегии, политики, програми и проекти с утвърдената политика, критерии, стандарти и методически указания;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • разработва и изпълнява проекти, свързани с повишаването на безопасността на движение по пътищата;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • подпомага разработването и наблюдава изпълнението на проектите за повишаване на безопасността на движението, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • участва в приоритизирането, обобщава информация и оценява ефективността и ефикасността на проекти и дейности за повишаване на безопасността на движението по пътищата;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • съвместно с Държавна агенция „Електронно управление“ развива, координира и подпомага интеграцията между информационни системи на ведомствата в областта на безопасността на движението по пътищата;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • насърчава внедряването на интелигентни транспортни системи за управление и контрол на трафика и автоматизирано събиране на данни;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • издава методически указания и подпомага администрациите в дефинирането на структурата и съдържанието на наборите от данни, необходими за системен анализ на безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • извършва системен анализ на безопасността на движението по пътищата в Република България и оценка на риска;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • организира сътрудничеството с висши училища и научни организации за осъществяване на научноизследователска дейност в приложни области, свързани с безопасността на движението по пътищата;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • провежда и координира информационни и образователни кампании за безопасно движение по пътищата;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • осъществява сътрудничество и взаимодействие по въпросите, свързани с безопасността на движение по пътищата, с компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, с институциите на Европейския съюз и с други международни организации;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • участва в консултативния процес с гражданското общество, академичните и научни среди и бизнеса за повишаване на безопасността на движението по пътищата;
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • приема програми за привличане на висококвалифицирани експерти в сферата на анализа на данни и безопасността на движението по пътищата.
   Акт: Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"

  Състав на политически кабинет

  Заместник-председател Анжелина Тотева

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 2
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 0
  • По трудово правоотношение: 2

  Функции на политически кабинет

  • предлага на председателя стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и отговаря за тяхното изпълнение.
  • организира и осъществява връзките на председателя с Народното събрание, с Министерския съвет, с другите държавни органи и с правителствени и неправителствени организации.
  • организира и осъществява връзките на председателя с обществеността, със средствата за масово осведомяване и организира срещи и интервюта с представителите на медиите.
  • осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на председателя, организира и провежда периодични и специализирани срещи и пресконференции за запознаване с резултатите от дейността на агенцията.
  • В политическия кабинет се включват заместник-председателят и експертът за връзки с обществеността.

Заместници

 • Заместник-председател
  Анжелина Тотева
  Електронна поща: atoteva@sars.gov.bg