Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция „Програма за образование“

 • Изпълнителен директор
  Георги Николов Вайсилов Дата на встъпване: 01.03.2022 г.
  Електронна поща: vayssilov@mon.bg
  • Изпълнителният директор:
   1. е ръководител на управляващия орган на ОП „НОИР“;
   2. представлява агенцията в страната и в чужбина;
   3. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите и задачите на агенцията, както и връзките й с други институции, органи и организации;
   4. поставя стратегическите и годишните цели за дейността на агенцията;
   5. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на агенцията;
   6. издава актове за възникване, изменяне и прекратяване на служебните правоотношения и сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на агенцията;
   7. утвърждава вътрешните актове, свързани с развитието на дейността и организацията на работата в агенцията;
   8. управлява имуществото на агенцията;
   Акт: Постановление № 237 от 23 октомври 2017 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и за приемане на Устройствен правилник на ИА ОПНОИР

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на образованието и науката

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Иван Николов Попов Дата на встъпване: 01.03.2022 г.
  Електронна поща: i.popov@mon.bg