Директор

Център за оценка на риска по хранителната верига

 • Директор
  Койчо Петков Коев Дата на встъпване: 02.08.2022 г.
  • 1. ръководи, организира и контролира дейността на Центъра;


   2. представлява Центъра пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;


   3. съгласува и предлага за приемане от управителния съвет годишна програма за работата на Центъра и отчета за нейното изпълнение;


   4. одобрява стратегически план за развитие, програми и приоритети по дейността на Центъра;


   5. предприема мерки за постигане на целите, заложени в европейските стратегии за научни изследвания по хранителната верига;


   6. назначава държавните служители в Центъра, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;


   7. контролира дейностите на Центъра по международно сътрудничество и европейски въпроси;


   8. контролира изпълнението на програмата за работа и приетите от управителния съвет решения;


   9. сключва трудовите договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения с лицата, работещи в Центъра;


   10. управлява предоставеното на Центъра движимо и недвижимо имущество;


   11. сключва, изменя и прекратява договори във връзка с дейността на Центъра;


   12. одобрява поименните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи от Центъра;


   13. утвърждава структурата на админис- тративните звена в Центъра и длъжностните и поименните щатни разписания;


   14. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с действащото законодателство;


   15. утвърждава вътрешни правила и процедури за дейността на Центъра;


   16. възлага изготвяне на научни оценки, свързани с хранителната верига;


   17. възлага изготвянето на оценка с доклад за оценка съгласно Регламент 1107/2009;


   18. подписва документите, изпращани от Центъра до други национални и международни органи и институции;


   19. управлява и контролира разходването на средствата от бюджета на центъра;


   20. командирова служителите на центъра в страната и в чужбина;


   21. утвърждава бюджетните разходи и годишния финансов отчет на центъра;


   22. прави предложение до министъра на земеделието и храните за проекта на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на Центъра;


   23. осъществява и други правомощия, предоставени с нормативен акт или възложени със заповед на министър-председателя и министъра на земеделието и храните.
   Акт: Устройствен правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните

Заместници

 • Заместник-директор
  Илиян Костов Дата на встъпване: 09.11.2016 г.
  Дата на освобождаване: 23.06.2023 г.
  Електронна поща: IRKostov@mzh.government.bg
 • Заместник-директор
  Невена Павлова Петрова Дата на встъпване: 24.07.2023 г.
  Електронна поща: NPPetrova@mzh.government.bg