Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

 • Изпълнителен директор
  Лъчезар Димитров Спасов Дата на встъпване: 20.09.2016 г.
  Електронна поща: l_spasov@caaf.bg
  • Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2016 г., в сила от 30.08.2016 г.) (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
   (2) За изпълнителен директор може да бъде назначено лице с висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър", с трудов стаж не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование.
   (3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2016 г., в сила от 30.08.2016 г.) Изпълнителният директор се избира и освобождава с решение на Министерския съвет и се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя.
   Чл. 13. (1) Изпълнителният директор:
   1. представлява агенцията в страната и в чужбина;
   2. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите и задачите на агенцията, както и връзките й с други институции, органи и организации;
   3. утвърждава стратегически и годишни цели за дейността на агенцията и осъществява контрол по тяхното изпълнение;
   4. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
   5. осъществява взаимодействие с институции, органи и организации във връзка с одитната дейност;
   6. утвърждава становището по чл. 7 и доклада по чл. 8;
   7. предоставя на Компетентния орган за акредитацията на Разплащателната агенция и на заместник министър-председателя, отговарящ за европейските фондове и икономическата политика, становището по чл. 7 и доклада по чл. 8 най-късно до 30 януари на годината, следваща края на финансовата година, за които се отнасят;
   8. предоставя на Европейската сметна палата, на Европейската комисия и на други органи на Европейския съюз информация, поискана във връзка с одитната дейност, и оказва съдействие при осъществяване на дейността им в страната;
   9. осъществява комуникация, координация и сътрудничество със структурите на Европейския съюз, Европейската сметна палата и с други институции, органи и организации в областта на одита на средства по ЕФГЗ и ЕЗФРСР и Програмата за развитие на селските райони;
   10. утвърждава годишен план за обучение на одиторския екип;
   11. поддържа връзки с Европейската комисия по въпросите на методологията, качеството на одитната дейност, указанията и насоките за одит за сертифициране;
   12. утвърждава наръчник за одит на средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР;
   13. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на агенцията;
   14. утвърждава вътрешните актове, процедурите и политиките за работа в агенцията;
   15. назначава държавните служители в агенцията, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
   16. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
   17. разрешава отпуските и командирова служителите на агенцията;
   18. създава съвети като консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност;
   19. създава работни групи за изпълнение на конкретни задачи;
   20. осъществява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.
   (2) Изпълнителният директор може да сключва договори за сметка на агенцията с външни експерти по въпроси, които изискват специални знания и опит.
   (3) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай висш държавен служител на агенцията.
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните