Директор

Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

 • Директор
  Момчил Станишев Дата на встъпване: 01.09.2021 г.
  • 1. представлява Центъра пред български и чуждестранни държавни органи, ведомства, местна власт, юридически и физически лица;
   2. ръководи и организира цялостната дейност на Центъра в съответствие с действащата нормативна уредба;
   3. отговаря за подготовката на проекта на бюджет на Центъра и го представя на министъра на земеделието и храните за утвърждаване;
   4. изготвя предложение до Консултативния съвет за ежегоден план за дейността на Центъра;
   5. представя на министъра на земеделието и храните ежегоден доклад за дейността и състоянието на Центъра в срок до 31 март на следващата година;
   6. сключва договори и споразумения, свързани с дейността на Центъра;
   7. обявява и провежда конкурси и обществени поръчки;
   8. управлява предоставеното на Центъра движимо и недвижимо имущество;
   9. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите;
   10. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в Центъра по трудово правоотношение;
   11. командирова със заповед служителите от Центъра в страната и в чужбина;
   12. утвърждава образец на печата на Центъра;
   13. утвърждава публичната дейност на Центъра;
   14. утвърждава информационната политика на Центъра;
   15. ръководи дейността на Консултативния съвет на Центъра, координира връзките с членовете на Консултативния съвет, подготвя заседанията на Консултативния съвет и осигурява изпълнението на решенията на Съвета;
   16. организира поддържането на електронна страница на Центъра;
   17. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни актове или от министъра на земеделието и храните, свързани с дейността на Центъра.
   (2) При осъществяване на дейността си директорът издава заповеди, инструкции и правила, свързани с дейността на Центъра.
   (3) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед служител за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието му.
   Акт: Правилник за организацията на работата и дейността на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и
   страните от Централна и Източна Европа в сила от 14.08.2015 г.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните