Директор

Лесозащитна станция - гр. Пловдив

 • Директор
  Пенчо Тодоров Дерменджиев Дата на встъпване: 03.08.2015 г.
  Електронна поща: lzsplovdiv@iag.bg
  • 1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на станцията;
   2. разпорежда се с бюджетните средства на ЛЗС и носи отговорност за тяхното управление и законосъобразното им разходване;
   3. издава актове за възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите в ЛЗС по утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ структура и щатно разписание;
   4. командирова в страната служителите на станцията;
   5. организира система за квалификация, преквалификация, усъвършенстване и развитие на кадрите в ЛЗС;
   6. поддържа пряка връзка с ръководството на ИАГ и функционалните дирекции и отдели в ИАГ;
   7. представлява ЛЗС и поддържа официални връзки и взаимоотношения с регионални и местни администрации, РДГ, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), научни и учебни заведения, неправителствени организации (НПО) и др.;
   8. решава всички въпроси в рамките на предоставените му от изпълнителния директор на ИАГ и законодателството правомощия;
   9. издава административнонаказателни разпореждания в случаите, определени с нормативни актове или с административен акт на компетентен държавен орган;
   10. участва в експертни и специализирани съвети и форуми;
   11. изготвя и представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ до 31 януари годишен работен план на ЛЗС за съответната година;
   12. води регистър на заложените фотоеклектори и лепливи пояси и досиета на стационарните обекти за района на дейност на ЛЗС;
   13. издава документи за здравно освидетелстване на посадъчния материал в горските разсадници;
   14. участва в разработване на учебни програми в областта на защитата на горите от вредители, болести и други повреди;
   15. изготвя и представя на изпълнителния директор на ИАГ отчет на полугодието и годишен отчет за дейността на станцията и за проведените лесозащитни мероприятия в съответствие с Наредба № 12 от 2011 г. за защита на горските територии от вредители, болести и други повреди;
   16. представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ длъжностното разписание на ЛЗС;
   17. управлява имуществото на ЛЗС;
   18. прави предложение до изпълнителния директор на ИАГ за бракуване на дълготрайни материални активи, собственост на ЛЗС;
   19. прави предложение до изпълнителния директор на ИАГ за отдаване под наем на движими вещи, собственост на ЛЗС;
   20. организира дейността по провеждането и възлагането на процедурите по Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;
   21. сключва колективен трудов договор със синдикалните организации на служителите в станцията;
   22. създава експертни работни групи за изготвяне на проекти или за предлагане на решения по конкретни въпроси;
   23. издава индивидуални административни актове във връзка с дейността на ЛЗС;
   24. контролира изпълнението на закона и упражнява общ надзор и методическо ръководство в рамките на неговите правомощия върху дейността на всички органи и лица, на които са възложени задължения по него, както и контрол по изпълнение на дейностите в горските територии, собственост на държавата, физически, юридически лица и общини, в района на дейност на ЛЗС;
   25. утвърждава и контролира система за финансово управление и контрол, в това число:
   а) инструкция за охраната и пропускателния режим в станцията;
   б) инструкция за административното обслужване в станцията;
   в) инструкция за документооборота в станцията;
   26. изпълнява и други функции, свързани с дейността на ЛЗС, определени със закон или акт на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ИАГ.
   (2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) При отсъствие на директора на ЛЗС функциите му се изпълняват от заместник-директора или от длъжностно лице, определено със заповед.
   (3) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Директорът на ЛЗС може да делегира с писмена заповед на заместник-директора и други служители от станцията свои правомощия, като определя функциите им.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Лесозащитна станция към Национално управление по горите

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите

Заместници

 • Заместник-директор
  Румен Начев Начев Дата на встъпване: 02.04.2018 г.
  Електронна поща: rnachev@lzsplovdiv.iag.bg