Директор

Дирекция на природен парк "Русенски Лом"

 • Директор
  Борислава Халамбиева Личева Дата на встъпване: 29.06.2020 г.
  Електронна поща: dpprusenski_lom@iag.bg
  • управлява дейностите на дирекцията
   Акт: Устройствен правилник на ДПП Русенски Лом

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите