Директор

Дирекция на природен парк "Златни пясъци"

 • Директор
  Даринка Иванова Сарова Дата на встъпване: 05.07.2018 г.
  Електронна поща: dppzlatni@abv.bg
  • Директора на ДПП управлява и стопанисва имуществото на парка. Организира управлението, като определя вътрешната управленска и организационна структура на поделението.Директора сключва,изменя и прекратява трудовите договори с персонала.Командирова служителите.Налага дисциплинарни наказания , разрешава видовете отпуски.
   Акт: Устройствен правилник на дирекция на Природен парк "Златни пясъци"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите