Директор

Лесозащитна станция - гр. Варна

 • Директор
  Мария Златева Кирилова от 27.10.2005 г.
  Електронна поща: lzsvarna@iag.bg
  • Ръководи и контролира цялостната дейност на ЛЗС Варна
   Акт: Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. Варна

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите