Председател

Държавна агенция "Технически операции"

 • Председател

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 0
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1