Министър на туризма

Министерство на туризма

 • Министър на туризма
  Евтим Петров Милошев Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: Minister@tourism.government.bg
  • Министърът упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията и в изпълнение на международните договори и законодателството на страната, като:
   1. ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на туризма;
   2. определя стратегическите цели и приоритети на политиката в областта на туризма, организира и координира разработването на стратегии и програми за постигането им и осъществява контрола и отчитане на изпълнението;
   3. ръководи разработването и контролира изпълнението на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма и на стратегии за развитие на отделни видове туризъм, както и краткосрочни програми и планове за прилагането им;
   4. осигурява чрез бюджета и чрез други източници на финансиране, включително програми на Европейския съюз, краткосрочни и средносрочни програми и проекти за развитие на туризма, като отчита ефектите от изпълнението им;
   5. разработва, актуализира и утвърждава концепция за туристическо райониране на страната;
   6. осъществява координацията и взаимодейства с организациите за управление на туристическите райони при реализацията на националната маркетингова стратегия и разработването на маркетинговите стратегии на туристическите райони и осъществява надзор върху изпълнението на дейностите им;
   7. обсъжда и съгласува политиката в областта на туризма с туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, с работодателските организации, потребителските асоциации и с други неправителствени организации;
   8. разработва и изпълнява национална маркетингова стратегия в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие;
   9. утвърждава и изпълнява годишната програма за национална туристическа реклама;
   10. предлага на Министерския съвет обявяване на национални курорти и създава регулация за статута и управлението им;
   11. организира извършването на маркетингови проучвания на основни и потенциални пазари за българския туристически продукт, анализира ефективността на туристическата реклама и тенденциите за развитието на рекламата;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на туризма
  • 12. сключва многостранни и двустранни международни договори в областта на своята компетентност и контролира изпълнението им;
   13. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма, изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството в тях;
   14. разработва, контролира и отчита изпълнението на годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане за развитието на туризма, включително на годишната програма за национална туристическа реклама;
   15. подпомага дейността по привличане на инвестиции и съдейства за реализиране на проекти за устойчиво и балансирано развитие на туризма на национално, регионално и местно ниво, включително за изграждането и развитието на инфраструктурата, свързана с туризма;
   16. популяризира България като туристическа дестинация и подпомага задграничните представителства на Република България чрез аташетата по туризма;
   17. взаимодейства с компетентните държавни органи и с териториалните органи на изпълнителната власт, организира и координира съвместната дейност при провеждането на националната политика в туризма, финансовото осигуряване и изпълнение на стратегиите и програмите;
   18. разработва и съдейства за въвеждането на доброволни системи за сертифициране на качеството и устойчивото туристическо развитие;
   19. издава наредба за организацията на дейността на националната мрежа от туристически информационни центрове, с която се определят единните стандарти за тяхното функциониране;
   20. организира воденето, актуализирането и поддържането на Националния туристически регистър като единна информационна система, която включва и Единната система за туристическа информация и Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития;
   21. прави предложение пред Министерския съвет за приемане на наредба за реда за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър и предлага при необходимост изменения и допълнения в нея;
   22. издава наредба за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория;
   23. издава наредба за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;
   24. издава наредба съвместно с министъра на здравеопазването за условията и реда за сертифициране на центровете за предоставяне на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, в която се определят и изискванията към персонала и към лицето с функции по управление на съответния център;
   25. прави предложение за конкретните условия и за реда за осъществяване на детски и ученически туристически пакети или свързани туристически услуги в рамките на своята компетентност, които се определят с наредба на Министерския съвет по съвместно предложение с министъра на образованието и науката;
   26. определя степента на сложност на ски пистите след предложение от ЕКОСССП;
   27. регистрира, отказва регистрацията и заличава регистрацията на туроператорите и туристическите агенти;
   28. регистрира, отказва регистрация, прекратява и заличава регистрацията на ски училища в Националния туристически регистър;
   29. определя вида и категорията на обекта, отказва вида и категорията, прекратява и понижава определената категория на туристически обекти;
   30. сертифицира, отказва да сертифицира и обезсилва издаден сертификат на туристическите обекти и центровете за предоставяне на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги в предвидените със закон случаи;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на туризма
  • 31. утвърждава образец на категорийна символика за категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене в зависимост от техния вид и категория, както и на сертифицираните центрове за предоставяне на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги;
   32. осъществява общото ръководство на администрацията като орган по назначаването и работодател;
   33. утвърждава вътрешните административни структури и длъжностното щатно разписание на Министерството;
   34. ръководи и председателства Националния съвет по туризъм и издава правилник за организацията на дейността му;
   35. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт;
   36. осигурява дейността на Националния туристически информационен център;
   37. разработва и осъществява комуникационни кампании на вътрешния и на чуждестранни пазари и поддържа, актуализира и популяризира Националния туристически интернет портал;
   38. организира участието на Република България в международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма;
   39. извършва подготвителните действия за възлагане на концесии за морски плажове при условията и по реда на законодателството и внася в Министерския съвет предложения за възлагане на концесии за морските плажове;
   40. изпълнява правомощията по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър и на наредбата по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;
   41. организира процедурите за определяне на концесионер и сключва концесионните договори;
   42. управлява морските плажове или части от тях, за които не е възложена концесия, и провежда процедури за отдаване под наем и сключва наемните договори;
   43. организира контрола по изпълнение на задълженията по сключените концесионни договори и договорите за наем;
   44. представлява държавата по дела, образувани във връзка с възникнали спорове по сключени концесионни договори, съответно по договори за наем, на морските плажове;
   45. налага глоби и имуществени санкции в предвидените със закон случаи;
   46. упражнява правата на държавата като акционер в "Слънчев бряг" - АД, и взема решения по предоставената му компетентност;
   47. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на правомощията си;
   48. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството;
   49. осъществява и други функции, възложени съобразно специалната му компетентност.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на туризма

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Ирена Николаева Георгиева Дата на встъпване: 09.06.2023 г.

  Заместник-министър Павлин Павлов Петров Дата на встъпване: 19.04.2024 г.

  Началник на кабинет Веселина Чавдарова Панова Дата на встъпване: 15.04.2024 г.
  Функции
  • Началникът на политическия кабинет:
   1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
   2. информира министъра за хода на ежедневната работа в Министерството и за текущата кореспонденция, която получава, преглежда и насочва по компетентност, и съгласува с главния секретар текущата дейност на администрацията;
   3. координира седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;
   4. организира и контролира работата на експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет;
   5. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с туристическите организации, политически и обществени организации и с граждани.

  Парламентарен секретар Ралица Величкова Величкова Дата на встъпване: 14.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 19.03.2024 г.
  Функции
  • Парламентарният секретар:
   1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии и го представлява пред тях;
   2. изпълнява основните си функции, като:
   а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;
   б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;
   в) участва във и координира, и контролира подготовката на отговорите на министъра за парламентарния контрол;
   г) осъществява координацията при обсъждане на законопроекти в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, от които произтичат функции и правомощия за министъра, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми;
   д) осъществява размяна на информация между народните представители и министъра за възникнали проблеми в определени райони на страната;
   е) следи за резултатите от дебатите в парламентарните комисии по въпроси и проекти на решения, които се отнасят до изпълнението на законовите функции на министъра, и изготвя съответната информация до министъра и до политическия кабинет;
   ж) участва в работните заседания на парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения.
   (2) Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 7
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 3
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 7

  Незаети длъжности
  • Общо: 3
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 3

  Функции на политически кабинет

  • Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началника на кабинета, заместник-министрите, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".
   Чл. 12. Политическият кабинет е организационна структура със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции, която подпомага министъра при определянето и провеждането на правителствената политика в сферата на туризма, както и при представянето ? пред обществото.
   Чл. 13. Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на туризма, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Чл. 14. Политическият кабинет:
   1. периодично събира, обобщава и анализира информацията, необходима за разработването на стратегическите цели и приоритети и за вземането на политически решения;
   2. обменя информация с политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на останалите членове на Министерския съвет за изпълнението на приетата от правителството политика за развитие на туризма;
   3. разработва прогнози и стратегии в областта на туризма;
   4. съставя и изпълнява информационната стратегия и политиката на Министерството в краткосрочен и дългосрочен план;
   5. анализира обществените настроения и оценки, свързани с дейността на Министерството;
   6. подготвя проект на работна програма на министъра, която включва предстоящите задачи за съответния период, сроковете и отговорните за изпълнението им лица;
   7. осигурява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.
   Чл. 15. Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета. Към политическия кабинет може да се назначават съветници, експерти и технически сътрудници.
   Чл. 16. (1) Началникът на кабинета, парламентарният секретар, съветниците, експертните и техническите сътрудници се назначават по трудово правоотношение от министъра.
   (2) Правоотношенията с лицата по ал. 1, както и с директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" се прекратяват по преценка на министъра или с прекратяването на пълномощията му.
   (3) Министърът може да възложи на началника на кабинета отделни свои правомощия по трудовите правоотношения на членовете, съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет, с изключение на назначаването и прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарни наказания.
   Чл. 17. Началникът на политическия кабинет:
   1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
   2. информира министъра за хода на ежедневната работа в Министерството и за текущата кореспонденция, която получава, преглежда и насочва по компетентност, и съгласува с главния секретар текущата дейност на администрацията;
   3. координира седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;
   4. организира и контролира работата на експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет;
   5. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с туристическите организации, политически и обществени организации и с граждани.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Туризъм

Заместници

 • Заместник-министър
  Ирена Николаева Георгиева Дата на встъпване: 09.06.2023 г.
  Електронна поща: i.georgieva@tourism.government.bg
  • Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на туризма, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на туризма
 • Заместник-министър
  Павлин Павлов Петров Дата на встъпване: 19.04.2024 г.
  Електронна поща: Pavlin.Petrov@tourism.government.bg
  • Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на туризма, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на туризма