Министър на енергетиката

Министерство на енергетиката

 • Министър на енергетиката
  Владимир Асенов Малинов Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: v.malinov@me.government.bg
  • 1. ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на енергетиката;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 2. определя стратегическите цели и приоритети на политиката в областта на енергетиката в рамките на своите правомощия, организира и координира разработването на стратегии и програми за постигането им;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 3. обсъжда политиката в областта на енергетиката с работодателските организации, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, контрола и наблюдението на отделни програми и проекти за осъществяване на политиката;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 4. провежда енергийна политика, насочена към енергийно развитие на страната, при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефтопродукти и твърди горива въз основа на общите прогнозни енергийни баланси и в съответствие с приетата от Народното събрание Енергийна стратегия на Република България;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 5. разработва, провежда и контролира изпълнението на политиката за насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 6. провежда държавната политика по отношение на надеждност на снабдяването с електрическа енергия и сигурността на снабдяването с природен газ;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 7. разработва и осъществява правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на Европейския съюз (ЕС);


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 8. разработва, организира, координира и контролира осъществяването на енергийната политика на Република България и защитава енергийните й интереси в международни организации съгласувано с министъра на външните работи;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 9. извършва разрешителна и регистрационна дейност от нормативно регламентираните му компетенции и последващ контрол;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 10. участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на Министерството, произтичаща от членството на Република България в ЕС, в областта на своите правомощия;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 11. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори в областта на енергетиката, както и други договори в областите на своята дейност;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 12. ръководи разработването и осъществява политиката на Министерството за участие в програми и проекти, финансирани със средства от ЕС, международни финансови институции и други донори;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 13. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на енергетиката, изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 14. упражнява правата на собственост на държавата и възлага управлението на едноличните търговски дружества от системата на енергетиката с държавно имущество; осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества от системата на енергетиката; преструктурира държавното участие в капитала на търговските дружества от системата на енергетиката;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 15. провежда държавната политика в областта на геоложките изследвания и управлението на подземните богатства с цел устойчивото развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори, като извършва предвидените в Закона за подземните богатства действия;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 16. осъществява контрол по опазването на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при търсенето, проучването, добива и първичната им преработка и управление на минните отпадъци от тези дейности;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 17. разработва и внася за приемане от Министерския съвет Национална стратегия за развитие на минната индустрия;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 18. управлява Националния геоложки фонд и Националното скално фондово хранилище;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 19. организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и създаването и поддържането на специализирани карти, регистри и информационна система за разрешенията за търсене и проучване и за проучване, откритията и находищата на подземни богатства, предоставените концесии за добив на подземни богатства и разрешителните за управление на съоръжения за минни отпадъци;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 20. организира създаването и поддържането на Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства за всички видове подземни богатства по Закона за подземните богатства (ЗПБ) и издава удостоверения за регистрирани открития на находища;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 21. организира дейността по предоставяне на концесии за изграждане на хидроенергийни обекти съгласно Закона за концесиите;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 22. прави оценка на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Черно море или на отделни части от нея и прави предложения пред Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение на въглероден диоксид в земните недра;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 23. издава разрешения за проучване и разрешения за съхранение на въглероден диоксид в земните недра;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 24. организира и контролира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка, защитата при кризисни ситуации и на критичните инфраструктури, утвърждава и упражнява контрол при разработването на плановете за работа във военно време и за защита при кризисни ситуации в Министерството;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 25. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на правомощията си;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 26. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 27. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Геоги Атанасов Самандов Дата на встъпване: 19.04.2024 г.

  Заместник-министър Ива Венцислава Петрова Дата на встъпване: 23.12.2021 г.

  Заместник-министър Красимир Великов Ненов Дата на встъпване: 16.06.2023 г.

  Заместник-министър Николай Рачев Николов Дата на встъпване: 21.07.2023 г.
  Дата на освобождаване: 25.04.2024 г.

  Началник на политическия кабинет Карина Любомирова Ангелиева Дата на встъпване: 08.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 09.04.2024 г.
  Функции
  • 1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
   2. изготвя седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;
   3. организира и контролира работата на съветниците, експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет;
   4. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.

  Парламентарен секретар
  Функции
  • 1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии и го представлява пред тях;
   2. изпълнява основните си функции, като:
   а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;
   б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;
   в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите във връзка с парламентарния контрол;
   г) проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до отрасъла, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми.
   (2) Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

  Ръководител на звено "Връзки с обществеността и протокол"
  Функции
  • 1. организира провеждането на информационната политика на министерството съгласно Комуникационна стратегия и принципите за достъп до обществена информация;
   2. предлага и координира публичните изяви на министъра, на заместник-министрите и на служителите на министерството, като ги съгласува с началника на политическия кабинет;
   3. планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на министъра и на министерството;
   4. предлага проучвания на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 10
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 5
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 10

  Незаети длъжности
  • Общо: 4
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 4

  Функции на политически кабинет

  • 1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му и при представянето й пред обществото;

  • 2. предлага на органа на изпълнителната власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение;

  • 3. организира и осъществява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.


Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Околна среда и енергия

Заместници

 • Заместник-министър
  Геоги Атанасов Самандов Дата на встъпване: 19.04.2024 г.
  Електронна поща: g.samandov@me.government.bg
  • Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на
   политическата програма на правителството в областта на енергетиката, при
   разработването на проекти на норма
   тивни актове и при изпълнението на
   правомощията му.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на енергетиката
 • Заместник-министър
  Ива Венцислава Петрова Дата на встъпване: 23.12.2021 г.
  Електронна поща: i.petrova@me.government.bg
  • Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на енергетиката, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на енергетиката
 • Заместник-министър
  Красимир Великов Ненов Дата на встъпване: 16.06.2023 г.
  Електронна поща: knenov@me.government.bg
  • Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на
   политическата програма на правителството в областта на енергетиката, при
   разработването на проекти на норма
   тивни актове и при изпълнението на
   правомощията му.
   Акт: ПМС 360 от 12.12.2015 г.
 • Заместник-министър
  Николай Рачев Николов Дата на встъпване: 21.07.2023 г.
  Дата на освобождаване: 25.04.2024 г.
  Електронна поща: n.nikolov@me.government.bg
  • Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на енергетиката, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Акт: ПМС № 360 от 12.12.2015 г.