Директор

Дирекция на природен парк "Персина"

 • Директор
  Стела Божинова Лазарова Дата на встъпване: 03.06.2012 г.
  Електронна поща: persina@abv.bg
  • чл.8. Директорът:
   1. представлява дирекцията;   2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;   3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на дирекцията;   4. издава вътрешни за дирекцията правила и правилници, разработени в съответствие с действащото законодателство;   5. представя в ИАГ годишен план за работа през следващата календарна година в срок до 31 октомври всяка година;   6. отговаря за въвеждането и гарантира адекватното функциониране на система за финансово управление и контрол;   7. отговаря за предоставеното му имущество и активи;   8. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в дирекцията;   9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;   10. разрешава отпуските и командирова в страната служителите на дирекцията;   11. подготвя и представя за съгласуване в ИАГ проект на бюджет на дирекцията;   12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;   13. при извършване на залесяване в горски територии, попадащи в границите на природния парк, съгласува дейностите и технологичния план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове или програми;   14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр.
   64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.) в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;   15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2 от Закона за горите за определяне на горските територии на територията на природния парк, в които е забранена пашата на селскостопански животни;

   16. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване с Изпълнителната агенция по горите;   17. планира и отчита ежегодно дейността на дирекцията пред ИАГ;   18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно и горско законодателство в териториалния обхват на дейност на дирекцията или като мярка за отстраняване на последиците от допуснати нарушения;   19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;   20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;   21. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия;   22. прави предложения пред изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допълнение на нормативни актове, касаещи дейността на дирекцията;   23. предлага на изпълнителния директор на ИАГ мерки по провеждане на политиката в областта на опазването на околната среда и устойчивото стопанисване на горите;   24. осъществява сътрудничество и контрол с други органи по формирането, изпълнението и контрола на дейностите, касаещи опазването на околната среда и устойчивото стопанисване на горите;   25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;   26. изпълнява и други функции, свързани с дейността на дирекцията, възложени му с нормативни или административни актове.
   Акт: Устройствен правилник на ДПП "Персина"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите

Заместници

 • Заместник-директор
  Веселин Николаев Коев Дата на встъпване: 01.03.2023 г.
  Електронна поща: persina@abv.bg