Директор

Дирекция природен парк "Странджа"

  • Директор
    Румяна Стойкова Костова-Цвяткова от 08.10.2018 г.
    • Димо Димитров Димов - Директор
      Акт: устройствен правилник на Дирекция на природен парк

Степен на разпоредител с бюджет
    • 3 към Изпълнителна агенция по горите