Директор

Дирекция на природен парк "Странджа"

 • Директор
  Румяна Стойкова Костова-Цвяткова Дата на встъпване: 08.10.2018 г.
  Електронна поща: dppstrandja@iag.bg
  • Димо Димитров Димов - Директор
   Акт: Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Сините камъни"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите