Директор

Лесозащитна станция - гр. София

 • Директор
  Илиян Лазаров Мутафчийски от 12.09.2019 г.
  Електронна поща: ilian71@iag.bg
  • Директорът на Лесозащитна станция гр. София - провежда държавната политика в областта на защитата на горите, изработва прогноза за очакваните нападения от вредители, болести и други повреди в горите, поддържа системата за сигнализация и лесопатологичен мониторинг горските територии. Ръководи, организира и отговаряза цялостната дейност на станцията.
   Акт: Устройствен павилник на Лесозащитна станция гр. София
  • Директорът на Лесозащитна станция гр. София - провежда държавната политика в областта на защитата на горите, изработва прогноза за очакваните нападения от вредители, болести и други повреди в горите, поддържа системата за сигнализация и лесопатологичен мониторинг горските територии. Ръководи, организира и отговаряза цялостната дейност на станцията. Назначава служителите в станцията по утвърдено от ИАГ структура и щатно разписание. Командирова в страната служителите на станцията. Поддържа пряка връзка с ръководството на ИАГ и фукционалните дирекции и отдели в ИАГ. Издава административно-наказателни разпореждания в случаите, определени с нормативни актове или административен акт на компетентен държавен орган.Издава документи за здравно освидетелстване на посадъчния материал в горските разсадници.Издаваиндивидуални административни актове във връзка с дейността на станцията.
   Акт: Устройствен павилник на Лесозащитна станция гр. София

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите