Директор

Дирекция на природен парк "Шуменско плато"

 • Директор
  Красимир Николаев Христов Дата на встъпване: 02.08.2022 г.
  Електронна поща: dppshumenskoplato@iag.bg
  • Организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на ДПП "Шуменско плато "
   Акт: Устройствен правилник на Дирекция на природен парк "Шуменско плато"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите