Директор

Горска семеконтролна станция гр. Пловдив

 • Директор
  Димитър Данаилов Жекин Дата на встъпване: 29.12.2020 г.
  Електронна поща: gssplovdiv@iag.bg
  • Директорът на ГСС:
   1. провежда държавната политика в областта на горските репродуктивни материали, горската селекция, интродукцията и реинтродукцията на дървесни и храстови видове в района на дейност на станцията;
   2. ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на станцията;
   3. управлява и контролира изразходването на бюджетните средства във финансовия план на станцията и проекти с външно финансиране, по които ГСС е страна;
   4. назначава служителите в станцията по утвърдени от ИАГ структура и щатно разписание;
   5. командирова в страната служителите на станцията;
   6. организира система за квалификация, преквалификация, усъвършенстване и развитие на кадрите в ГСС;
   7. поддържа пряка връзка с ръководството на ИАГ и функционалните дирекции и отдели в ИАГ;
   8. представлява ГСС и поддържа официални връзки и взаимоотношения с регионални и местни администрации, РДГ, СТЗ, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), научни и учебни заведения, неправителствени организации (НПО) и др.;
   9. решава всички въпроси в рамките на предоставените му права от изпълнителния директор на ИАГ и законодателството;
   10. издава административно-наказателни разпореждания в случаите, определени с нормативни актове или с административен акт на компетентен държавен орган;
   11. участва в експертни и специализирани съвети и форуми;
   12. изготвя и представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ до 31 януари годишен работен план на ГСС за съответната година;
   13. води регистър на горската семепроизводствена база и досиета на одобрените и регистрирани базови източници на ГРМ за района на дейност на ГСС;
   14. издава основни сертификати за идентификация на горски репродуктивни материали и документи за окачествяване на семена в предвидените в нормативните документи случаи;
   15. участва в разработване на учебни програми в областта на горските репродуктивни материали и окачествяване на семена и провежда обучения;
   16. изготвя и представя до 31 януари на изпълнителния директор на ИАГ годишен отчет за дейността на станцията и за състоянието и използваемостта на горската семепроизводствена база през предходната година;
   17. представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ длъжностното разписание на ГСС;
   18. управлява имуществото на ГСС;
   19. прави предложение до изпълнителния директор на ИАГ за бракуване на дълготрайни материални активи, собственост на ГСС;
   20. прави предложение до изпълнителния директор на ИАГ за отдаване под наем на движими вещи, собственост на ГСС;
   21. организира дейността по провеждането и възлагането на процедурите по Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;
   22. сключва колективен трудов договор със синдикалните организации на служителите в станцията;
   23. създава експертни работни групи за изготвяне на проекти или за предлагане на решения по конкретни въпроси;
   24. издава индивидуални административни актове във връзка с дейността на ГСС;
   25. контролира изпълнението на закона и упражнява общ надзор и методическо ръководство върху дейността на всички органи и лица, на които са възложени задължения по него, както и контрол по изпълнение на дейностите в горските територии, собственост на държавата, физически, юридически лица и общини, в района на дейност на ГСС;
   26. утвърждава и контролира система за финансово управление и контрол, в това число:
   а) инструкция за охраната и пропускателния режим в станцията;
   б) инструкция за административното обслужване в станцията;
   в) инструкция за документооборота в станцията;
   27. изпълнява и други функции, свързани с дейността на ГСС, определени със закон или акт на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ИАГ.

   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ГОРСКА СЕМЕКОНТРОЛНА СТАНЦИЯ ГР. ПЛОВДИВ

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите