Изпълнителен директор

Държавен фонд "Земеделие"

 • Изпълнителен директор
  Георги Тахов Дата на встъпване: 22.08.2022 г.
  • представлява фонда и е първостепенен разпоредител с бюджет;
   2. организира и ръководи дейността на фонда при осъществяване на всички негови функции съгласно чл. 2, ал. 2;
   3. изпълнява решенията на управителния съвет;
   4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на фонда;
   5. ежегодно изготвя и представя на управителния съвет отчет за дейността на фонда за предходната година;
   6. ежегодно до 31 март изготвя и представя на министъра на земеделието и храните годишен отчет за дейността на Разплащателната агенция;
   7. взема решения за одобряване или отхвърляне на заявления по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика (ОСП), прилагани от Разплащателната агенция;
   8. утвърждава структурата на административните звена и длъжностните и поименните разписания;
   9. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение, в администрацията на фонда;
   10. сключва договори с членовете на кредитните съвети, които не са в трудови/служебни правоотношения с фонда;
   11. утвърждава процедурните правила за работа на организационните структури на фонда;
   12. издава Вътрешни правила за защита на данните в интегрираната информационна система по чл. 30, ал. 5 ЗПЗП;
   13. организира, координира, ръководи и контролира всички дейности, които подпомагат и съпътстват основната дейност на фонда;
   14. периодично внася в управителния съвет отчети и информация за дейността на фонда;
   15. (изм. – ДВ, бр. 30 от 2015 г. ) определя служителите на фонда, които да издават актове за установяване на нарушения съгласно чл. 50, ал. 1 ЗПЗП;
   16. изпълнява и други функции, които са му възложени с нормативни актове, във връзка с дейността на фонда;
   17. определя със заповед ресорното подчинение на дирекциите в специализираната администрация в Централното управление;
   18. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет;
   19. изпълнителният директор незабавно докладва на председателя на управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на фонда.
   Акт: Устройствен правилник на ДФ "Земеделие"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник
  Димитър Горов Дата на встъпване: 22.08.2022 г.
  Дата на освобождаване: 14.07.2023 г.
 • Заместник
  Ива Иванова Дата на встъпване: 22.08.2022 г.
 • Заместник
  Лозана Илиева Василева Дата на встъпване: 17.07.2023 г.
 • Заместник
  Петя Димитрова Славчева Дата на встъпване: 14.07.2023 г.