Директор

Държавен културен институт към министъра на външните работи

 • Директор
  Снежана Йовева-Димитрова Дата на встъпване: 02.09.2019 г.
  Електронна поща: Snezhana.Yoveva@mfa.bg
  • Чл. 7.(1) Директорът ръководи и представлява института.
   (2) Директорът на института се назначава от министъра на външните работи след провеждане на конкурс.
   (3) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на института, като:
   1. представлява института пред български и чуждестранни държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
   2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на института в съответствие с нормативните актове на Република България;
   3. подготвя проект на бюджет на института и го представя на министъра на външните работи за утвърждаване;
   4. изготвя предложение до министъра на външните работи за ежегоден план за дейността на института;
   5. изготвя и представя на министъра на външните работи ежегоден доклад за дейността и състоянието на института;
   6. сключва, изменя и прекратява трудовите и служебните правоотношения със служителите на института;
   7. утвърждава разписание на длъжностите и длъжностните характеристики в института, както и правилник за вътрешния трудов ред;
   8. сключва договори, свързани с цялостната дейност и развитие на института;
   9. осъществява взаимодействието и координацията на дейността на института с музеи, художествени галерии, музейни сбирки и други културни организации и с граждани в страната и в чужбина;
   10. изпълнява и други функции, възложени му от министъра на външните работи.
   (4) В изпълнение на правомощията си директорът на института издава заповеди.
   (5) Директорът делегира със заповед правомощия на служители на института и определя техните функции.
   (6) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед служител на института.
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавния културен институт към министъра на външните работи

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на външните работи