Изпълнителен директор

Институт по публична администрация

 • Изпълнителен директор
  Павел Иванов Иванов Дата на встъпване: 01.07.2015 г.
  Електронна поща: p.ivanov@ipa.government.bg
  • 1. ръководи и отговаря за цялостната дейност на Института в съответствие с нормативните актове на Република България и с този правилник;
   2. утвърждава и контролира изпълнението на годишния план за дейността на Института, включително плана за изследователската, издателската и консултантската дейност;
   3. организира разработването и изпълнението на програми за обучение;
   4. одобрява проекта на бюджет на Института, както и отчета за изпълнението му;
   5. в изпълнение на функциите му по чл. 2, ал. 2 съставя, изпълнява и отчита бюджета на Института;
   6. сключва договори, свързани с дейността на Института;
   7. утвърждава длъжностното разписание на Института;
   8. назначава и освобождава държавните служители в Института;
   9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в Института по трудово правоотношение;
   10. командирова със заповед служителите от Института в страната и в чужбина;
   11. утвърждава образец на печата на Института;
   12. провежда информационната политика на Института, която при спазване разпоредбите на Конституцията и законите на страната гарантира откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
   13. представя на министър-председателя ежегоден доклад за дейността и състоянието на Института;
   14. издава удостоверения за завършен курс на обучение по образец;
   15. следи за изпълнението на решенията на Програмния съвет;
   16. одобрява списък с лектори и лекторски екипи на Института, подбрани чрез прилагане на вътрешни правила и стандарти за управление на качеството на учебния процес в Института;
   17. утвърждава план-график за провеждане на заявените в Института обучения;
   18. провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки, когато са налице основанията, предвидени в Закона за обществените поръчки;
   19. организира и координира дейностите по въвеждане и прилагане на модела CAF;
   20. издава заповеди в рамките на своята компетентност;
   21. назначава комисии за провеждане на конкурси за добри практики с участие на външни експерти със съответната компетентност и награждава с отличителни знаци и грамоти най-добре представилите се участници в конкурсите за добри практики;
   22. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни актове.
   Акт: Устройствен правилник на Института по публична администрация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерски съвет и неговата администрация