Директор

Областна дирекция "Земеделие" - Габрово

 • Директор
  Даниел Красимиров Бурмов Дата на встъпване: 03.02.2022 г.
  Електронна поща: odzg_gabrovo@mzh.government.bg
  • Директорът на областна дирекция "Земеделие":
   1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на областната дирекция;
   2. подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;
   3. ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена - общинските служби по земеделие;
   4. координира дейността на областната дирекция "Земеделие" във връзка с дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г. и ПРСР за периода 2014 - 2020 г.;
   5. осъществява взаимодействието с регионалните звена на останалите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните на територията на съответната област;
   6. утвърждава длъжностното разписание на областната дирекция съгласувано с министъра на земеделието и храните;
   7. утвърждава вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
   8. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
   9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
   10. прави предложение за включване в инвестиционната програма на МЗХ обекти, свързани с дейността на дирекцията, както и такива, свързани с дейността на дирекция "Хидромелиорации" в МЗХ, включително по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ, на територията на областта;
   11. назначава и ръководи комисиите, свързани с определяне на обекти по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ - мелиоративни и противоерозионни обекти; усвояване на нови земи; рекултивация на нарушени терени; подобряване на продуктивните качества на земите; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии, оценка на качеството и категориите на земите;
   12. определя със заповед служителите, които контролират качеството и количеството на извършената работа във връзка с изпълнението на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ и участват в приемателните комисии при окончателното приемане на обектите;
   13. организира и назначава комисиите по приемането на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ в съответствие със Закона за устройството на територията;
   14. контролира дейностите по напояване на земеделските земи, вкл. надзора върху сдруженията за напояване съгласно Закона за сдруженията за напояване, на територията на съответната област;
   15. оправомощава служители, които да извършват проверки на местата за съхранение и на наличното количество зърно в тях, както и за произведеното и наличното зърно в земеделските стопанства, съгласно чл. 58п, ал. 2 ЗПООПЗПЕС;
   16. извършва, променя или прекратява регистрацията на техниката, включително отчислява техниката, по реда на чл. 11 ЗРКЗГТ;
   17. утвърждава месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община;
   18.прилага с мотивирана заповед принудителните административни мерки по чл. 18, ал. 1 и 2 ЗРКЗГТ;
   19. оправомощава служители, които да осъществяват контрола по чл. 15 ЗРКЗГТ и да съставят актове за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;
   20. издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;
   21. назначава Дисциплинарен съвет и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;
   22. определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
   23. определя служител, който да изготвя и представя необходимата информация и документи на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ);
   24. изпълнява и други функции, възложени със закон, подзаконови нормативни актове или заповед на министъра на земеделието и храните.
   Акт: Устройствен правилник на ОД "Земеделие"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните