Директор

Областна дирекция "Земеделие" - Видин

 • Директор
  Александър Филчев Матеев Дата на встъпване: 16.01.2024 г.
  • организира, ръководи и контролира цялостната дейност на областната дирекция
   Акт: ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на МЗХ и създаване на ОД "Земеделие"
  • подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;
   Акт: ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на МЗХ и създаване на ОД "Земеделие"
  • ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена - общинските служби по земеделие;
   Акт: ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на МЗХ и създаване на ОД "Земеделие"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните