Изпълнителен директор

Антидопингов център

 • Изпълнителен директор
  Виолета Заркова Дата на встъпване: 11.10.2010 г.
  Електронна поща: violeta.zarkova@anti-doping.government.bg
  • чл.7. (1) Изпълнителният директор на центъра има следните правомощия:
   1. Ръководи и контролира дейностите на центъра;
   2. отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите средства по чл.4а и за осъществяване на финансовото управление и контрол в съответствие с принципите и изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
   3. представлява центъра пред трети лица;
   4. осигурява защита и носи отговорност за информацията, свързана с дейностите на центъра;
   5. изпълнява функциите на орган по назначаването и работодател по отношение на работещите в центъра;
   6. утвърждава длъжностното разписание на служителите на центъра;
   7. провежда информационната политика на центъра;
   8. одобрява външните експерти, утвърждава състава на антидопинговите екипи и размера на възнагражденията им;
   9. представя на министъра на младежта и спорта ежегоден доклад за дейността на центъра в срок до 20 февруари на следващата година;
   10. прави предложения до министъра на младежта и спорта за налагане на санкции на спортни организации във връзка с нарушение на антидопинговите правила от спортисти и спортно-технически лица;
   11. в случаите, когато контролният анализ потвърждава неблагоприятния резултат от анализа на проба "А", уведомява съответните лица по реда на Наредбата за антидопинговата дейност;
   12. издава или отказва издаването на разрешение за терапевтична употреба на субстанции и методи, включени в Забранителния списък;
   13. сезира Дисциплинарната комисия при Българския олимпийски комитет при условията и по реда на Наредбата за антидопинговата дейност;
   14. утвърждава ценоразпис на услугите, извършвани от центъра;
   15. сключва споразумения с международни федерации и национални антидопингови организации за извършване на допингов контрол;
   16. издава служебни карти на лицата, които имат право да участват в антидопинговите екипи;
   17. създава работни групи за решаване на проблеми и за изпълнение на конкретни задачи от компетентността на центъра;
   18. оправомощава лица, които да съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания;
   19. осъществява други дейности, свързани с управлението и функционирането на центъра.
   (2) Изпълнителният директор издава наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания;
   (3) В рамките на предоставените му правомощия, изпълнителният директор издава заповеди и други индивидуални актове.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Антидопинговия център

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на младежта и спорта