директор

Национален институт за недвижимо културно наследство

 • директор
  Петър Владимиров Петров Дата на встъпване: 23.06.2021 г.
  • 1.Националният институт за недвижимо културно наследство се ръководи и представлява от директор.
   2.Директорът организира и отговаря за цялостната дейност на института, като:
   2.1.се разпорежда със средствата по бюджета на института;
   2.2.определя вътрешната структура на института;
   2.3.организира ефективното управление, използване и опазване на имуществото на института;
   2.4.утвърждава система за финансово управление и контрол;
   2.5.издава вътрешни правила, свързани с организацията на дейността на института.
   3.Директорът е орган по назначаване на държавните служители в института, сключва трудовите договори с другите служители от администрацията на института, утвърждава длъжностното разписание, вътрешните правила за работната заплата, както и други вътрешни актове, възложени с нормативен акт.
   4.Във връзка с подпомагане дейността на министъра на културата при осъществяване на държавната политика по опазване и популяризиране на недвижимото културно наследство директорът:
   4.1.прави предложения до министъра на културата за:
   а)деклариране на недвижими обекти, които притежават признаци на недвижими културни ценности, с предварителна категоридация, класификация и временни режими за опазването им или за отказ за деклариране;
   б)прекратяване на временния режим на опазване на декларирани недвижими обекти, които не притежават качества на недвижими културни ценности;
   в)предоставяне статут на недвижими културни ценности с класификация, категоризация и режими за опазването им;
   г)промяна на статута на недвижимите културни ценности.
   4.2.Предлага на министъра на културата становища за съгласуване на устройствени планове, инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство по чл.80, 83 и 83а от Закона за културното наследство; процедурата по представяне на становищата в Министерствто на културата се урежда със заповед на министъра на културата.
   4.3.Предлага специфичните изисквания, свързани с опазването на недвижимите културни ценности при предоставяне на концесия, и дава становища при съгласуване на концесии за съгласуване и добив на подземни богатства.
   4.4.Определя условията и реда за обществен достъп до недвижими културни ценности.
   4.5.Участва в Специализирания експертен съвет по чл.64, ал.2 от Закона за културното наследство.
   4.6.Организира и определя реда за водене на публичния регистър на недвижимите културни ценности и на списъците на обектите, свързани с българската история и култура извън страната;
   4.7.Съдейства за разработването на проекта за разпределяне на предвидената в бюджета на Министерството на културата субсидия за опазването на недвижими културни ценности чрез изготвяне на становища по направените заявки и чрез предложения вследствие на проведен мониторинг.
   5.Правомощията на директора в негово отсъствие се осъществяват от определен със заповед директор на дирекция или от друго длъжностно лице за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието му.
   Акт: ПУД НИНКН

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на културата