Председател

Държавна агенция "Национална сигурност"

 • Председател
  Димитър Георгиев
  • - организира, ръководи и контролира дейността на агенцията;
   - представлява агенцията
   - утвърждава длъжностното разписание на длъжностите а администрацията на агенцията и длъжностните характеристики на служителите в нея;
   -създава и закрива структурни звена в рамките на утвърдения бюджет и числен състав;
   - предлага проекта на годишен бюджет на агнецията;
   - изпълнява и отчита бюджета на агенцията;
   - ръководи управлението на човешките ресурси;
   -отговаря за управлението на предоставените на агенцията имоти;
   - утвърждава Етичия кодекс за поведение на държавните служители в Държавната агенция "Национална сигурност";
   - осъщесвява сътрудничество със сродни служби на други държави и с международни организации;
   - изпълнява функции, определени със закон;
   - при изпълнение на правомощията си председателя издава заповеди и други актове, предвидени в закон (чл. 9 ЗДАНС)
   Акт: ЗАКОН за Държавна агенция "Национална сигурност"

  Състав на политически кабинет

  Заместник-председател Недялко Недялков

  Заместник-председател Николай Ненков

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 1
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 0
  • По трудово правоотношение: 1

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • (1) Председателят на агенцията изпълнява своите функции пряко и с помощта на заместник-председателите.
   (2) Правомощията на заместник-председателите се определят с писмена заповед на председателя на агенцията.
   (3) Правомощията на председателя в негово отсъствие се осъществяват от определен от председателя със заповед заместник-председател за всеки конкретен случай.
   (4) При изпълнение на правомощията си заместник-председателите издават заповеди.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-председател
  Недялко Недялков
 • Заместник-председател
  Николай Ненков