Директор

Областна дирекция "Земеделие" - Враца

 • Директор
  Пламен Цветанов Кузманов Дата на встъпване: 18.09.2023 г.
  Електронна поща: odzg_vraca@mzh.government.bg
  • ОД"Земеделие" подпомага министъра на земеделието и храните при провеждането на държавнта политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
   Акт: Устройствен правилник на областните дирекции
  • 1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на областната дирекция;
   2. подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;
   3. ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена - общинските служби по земеделие;
   4. координира дейността на областната дирекция "Земеделие" във връзка с дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013г.
   5. осъществява взаимодействието с регионалните звена на останалите второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните на територията на съответната област;
   6. утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на областната дирекция съгласувано с министъра на земеделието и храните;
   7. утвърждава вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
   8. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
   9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
   10. прави предложение за включване в инвестиционната програма на МЗХ обекти, свързани с дейността на дирекцията, включително по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ;
   11. назначава и ръководи комисиите, свързани с определяне на обекти по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ - мелиоративни и противоерозионни обекти; усвояване на нови земи; рекултивация на нарушени терени; подобряване на продуктивните качества на земите; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии, оценка на качеството и категориите на земите;
   12. определя със заповед служителите, които контролират качеството и количеството на извършената работа във връзка с изпълнението на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ и участват в приемателните комисии при окончателното приемане на обектите;
   13. организира и назначава комисиите по приемането на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ в съответствие със Закона за устройството на територията;
   14. назначава Дисциплинарен съвет и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;
   15. определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
   16. определя служител или служители, който или които извършват проверка на лицата по чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ);
   17. изпълнява и други функции, възложени със закон, подзаконови нормативни актове или заповед на министъра на земеделието и храните.
   (4) При упражняване на правомощията си директорът на областната дирекция издава индивидуални административни актове.
   (5) Директорът може да възложи с писмена заповед изпълнението на отделни функции на главния секретар.
   (6) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определено със заповед за всеки конкретен случай длъжностно лице от състава на дирекцията.

   Акт: Устройствен правилник на областните дирекции

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните