Директор

Център за асистирана репродукция

 • Директор
  Мария Богоева Георгиева Дата на встъпване: 07.03.2014 г.
  Електронна поща: mbgeorgieva@mh.government.bg
  • Oрганизира, ръководи и представлява фонда;
   Акт: ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ФОНД ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
  • Носи отговорност за законосъобразното и целесъобразното разходване на
   финансовите средства от фонда;
   Акт: ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ФОНД ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
  • Издава заповеди за организационно и финансово подпомагане на български
   граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в
   Република България или прави мотивиран отказ;
   Акт: ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ФОНД ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на здравеопазването