Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция по горите

 • Изпълнителен директор
  Стоян Тошев Дата на встъпване: 15.08.2022 г.
  Електронна поща: s.toshev@iag.bg
  • 1. организира и ръководи дейността на агенцията;
   2. осъществява общото ръководство и контролира дейността на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията;
   3. разработва и предлага на министъра на земеделието и храните стратегически план за развитие на горския сектор;
   4. предлага на министъра на земеделието и храните за утвърждаване областните планове за развитие на горските територии;
   5. представя на министъра на земеделието и храните ежегоден доклад за дейността на агенцията;
   6. създава и закрива отдели и сектори в дирекциите и утвърждава длъжностното разписание на агенцията;
   7. утвърждава числеността, длъжностните разписания и средствата за работна заплата на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията;
   8. издава актове за възникване, изменяне и прекратяване на служебните правоотношения и сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите в агенцията и с ръководителите на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията;
   9. управлява и разпределя средствата от бюджета;
   10. утвърждава бюджетните сметки на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията;
   11. управлява имуществото на агенцията;
   12. организира дейността по провеждането и възлагането на процедурите по Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;
   13. издава Инструкция за деловодната дейност и документооборота в агенцията;
   14. командирова в страната служителите от агенцията и ръководителите на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена, а в чужбина - всички служители от агенцията, от регионалните дирекции по горите и от специализирани териториални звена;
   15. обявява списъка на информацията, подлежаща на класификация като служебна тайна в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация;
   16. създава експертни работни групи за изготвяне на проекти на актове или за предлагане решения на конкретни въпроси;
   17. предлага на министъра на земеделието и храните сключване на международни договори и участие в международни организации в областта на горското и ловното стопанство;
   18. участва в разработването и прилагането на двустранни и многостранни споразумения за икономическо и научно-техническо сътрудничество;
   19. сключва браншов колективен трудов договор и договор със синдикалната организация на държавните служители в агенцията;
   20. в законоустановените случаи със заповед делегира правомощия на длъжностни лица от агенцията, на ръководителите на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена;
   21. утвърждава средства за допълнително възнаграждение на служителите в агенцията, в регионалните дирекции по горите и в специализирани териториални звена на агенцията от икономии на средства за работна заплата;
   22. осъществява правомощия по отменения Закон за горите (ДВ, бр. 19 от 2011 г.) по подадените до влизането в сила на Закона за горите заявления за:
   а) предварително съгласуване за изключване на гори и земи от горския фонд;
   б) изключване на гори и земи от горския фонд;
   в) учредяване право на ползване и сервитути върху горите и земите от горския фонд;
   г) параграф 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.);
   23. изпълнява други функции, определени със закон или с акт на Министерския съвет или с акт на министъра на земеделието и храните.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по горите

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Анна Димитрова Петракиева-Илиева Дата на встъпване: 22.12.2023 г.
  Електронна поща: anpetrakieva@iag.bg
 • Заместник изпълнителен директор
  Росен Йорданов Райчев Дата на встъпване: 22.12.2023 г.
  Електронна поща: rraichev@iag.bg