Директор

Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"

 • Директор
  Борислав Георгиев Генов Дата на встъпване: 08.09.2021 г.
  Електронна поща: b.genov@di.mod.bg
  • Директорът на Института по отбрана:
   1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на Института по отбрана;
   2. ръководи и контролира разработването на планове и програми на Института по отбрана и тяхното изпълнение;
   3. организира взаимодействието му със структурите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
   4. представлява Института по отбрана пред физически и юридически лица, организации, учреждения и научни организации в страната и в чужбина;
   5. ръководи разработването и представя на министъра на отбраната за утвърждаване проект на бюджетна сметка и проект за научноизследователска дейност на Института по отбрана;
   6. отговаря за подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на кадрите в института;
   7. организира управлението и използването на предоставените му за управление имоти, материално-технически и финансови средства;
   8. назначава и освобождава от длъжност цивилните служители по служебни правоотношения, сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в Института по отбрана, а при оправомощаване от министъра на отбраната - сключва, изменя и прекратява договорите за военна служба с военнослужещите в Института по отбрана, назначава ги и ги освобождава от длъжност и от военна служба;
   9. утвърждава програми и методики за лабораторни, полигонни и функционални изпитвания на въоръжение, техника и имущества;
   10. предлага за утвърждаване програми и методики за приемни изпитвания;
   11. сключва договори за дейности по чл. 2 за нуждите на външни за Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия лица и организации.

   Акт: Правилник за устройството и дейността на Института по отбрана

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на отбраната

Заместници

 • Заместник
  Николй Тодоров Стоянов Дата на встъпване: 20.12.2017 г.
  Електронна поща: n.stoianov@di.mod.bg