Министър на младежта и спорта

Министерство на младежта и спорта

 • Министър на младежта и спорта
  Георги Николов Глушков Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: georgi.glushkov@mpes.government.bg
  • 1. Провежда единната държавна политика в областта на младежта и спорта, както и на социалния туризъм
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 2. Подготвя национални стратегии, национални програми и програми за развитие на младежта и спорта;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 3. Провежда държавната политика за младежта и разработва и предлага за приемане от Министерския съвет годишна програма за младежки дейности;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 4. Ръководи съвместно със спортните организации, администрациите на изпълнителната власт и националното сдружение на общините в Република България организирането, разработването и провеждането на държавната политика за младежта и спорта, както и за социалния туризъм;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 5. Координира дейността на административните структури в системата на изпълнителната власт, общините и спортните организации при изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 6. Осъществява надзор върху дейността на спортните организации за спазването на Закона за физическото възпитание и спорта и контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 7. Осъществява финансирането на програми за подготовка и участие на българските спортисти на олимпийски игри в изпълнение на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта, както и финансиране на социалния туризъм, съвместно със спортните федерации и с Българския олимпийски комитет;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 8. Подпомага общественополезната дейност на спортните федерации и други юридически лица с нестопанска цел при провеждането на държавната политика в областта на младежта и спорта, както и на социалния туризъм
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 9. Ръководи и координира програми и проекти в областта на младежта и спорта, финансирани от международни и чуждестранни организации и институции;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 10. Управлява спортните обекти и съоръжения - държавна собственост, предоставени от Министерския съвет, като упражнява контрол по спазването на режима за ползване на националните младежки и спортни обекти и съоръжения - държавна или общинска собственост, за нуждите на младежта, спорта, както и на социалния туризъм;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 11. Упражнява правата на едноличен собственик на капитала в еднолични търговски дружества и правата на собственик на капитала на държавата в търговски дружества в областта на спорта, както и на социалния туризъм, в които държавата е акционер или съдружник, в рамките на предоставените му правомощия;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 12. Назначава и освобождава органите на управление на Българския спортен тотализатор, сключва договори за възлагане на управлението с всеки от членовете на управителния съвет и с изпълнителния директор и прави предложение за приемане на Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор от Министерския съвет;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 13. Издава лицензии на спортните федерации и на националните спортни организации за извършване на спортна дейност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 14. Представлява Република България при сключването на международни договори за сътрудничество в областта на младежта и спорта и координира действията по изпълнението им в рамките на предоставената му от Министерския съвет компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 15. В съответствие с изискванията на международните спортни организации и след съгласуване с други държавни и общински органи разрешава провеждането на регионални, европейски и световни първенства на територията на Република България;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 16. Организира превенцията и контрола върху употребата на допинг в спорта и подпомага компетентните държавни и общински органи в борбата им против насилието в спорта;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 17. Приема програми за повишаване квалификацията на спортните специалисти и за подготовка на инструктури за нуждите на масовия спорт, както и подпомага изпълнението им;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 18. Разпределя субсудиите от държавния бюджет и другите държавни средства за младежта и спорта, както и за социалния туризъм, и финансира одобрените от него програми и проекти на младежките и спортните организации, като осъществява контрол за целевото разходване на тези средства;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 19. Съдейства за осъществяването на държавната политика по отношение на предоставянето на възможности и равен шанс на хората с увреждания, като разпределя субсидиите от държавния бюджет и другите държавни средства за спорта на хората с увреждания и на лицата в неравностойно положение, както и ръководи проектите, свързани с тази дейност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 20. Утвърждава критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, спортни специалисти и деятели, както и на млади таланти в сферата на младежта и спорта;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 21. Съгласувано с министъра на финансите утвърждава схема за разпределение на постъпленията от Българския спортен тотализатор и разпределя средствата от постъпленията на Българския спортен тотализатор за развитие на спорта в съответствие с приетата от Министерския съвет национална програма;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 22. Разпределя средства и контролира финансовата дейност на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в структурата на министерството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 23. Създава съвети, комисии или експертни работни групи като консултативни звена за изготвяне на проекти или за предлагане на решения по конкретни проблеми в сферата на младежта и спорта;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 24. Дава предложения и становища по хармонизиране законодателството на Република България в областта на младежта и спорта, както и на социалния туризъм с международните правни норми;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 25. Утвърждава длъжностното разписание и бюджета на министерството, разпределен по организационни и административни структури;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 26. Упражнява правомощия на орган по назначаване и освобождаване на държавните служители, на работодател на служителите, работещи по трудово правоотношение, и на възложител по граждански договори за предоставяне на услуги, свързани с експертно-техническото обслужване на министерството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 27. Има качеството на възложител на обществени поръчки в рамките на своята компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 28. Представя ежегодно в Министерския съвет доклад за дейността на министерството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
  • 29. Осъществява и други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Иво Георгиев Кацаров Дата на встъпване: 14.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 15.04.2024 г.

  Заместник-министър Петър Георгиев Младенов Дата на встъпване: 07.05.2024 г.

  Заместник-министър Стоян Христов Андонов Дата на встъпване: 15.04.2024 г.

  Началник на кабинет Антоанета Иванова Боева Дата на встъпване: 27.05.2024 г.
  Функции
  • организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;

   информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството и за текущата кореспонденция, която получава, преглежда и насочва по компетентност, и съгласува с главния секретар текущата дейност на администрацията;

   координира седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;

   организира и контролира работата на експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет;

   осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.

  Парламентарен секретар Калоян Александров Стойнов Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Функции
  • организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии и го представлява пред тях, като:

   осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;

   предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;

   участва във и координира и контролира подготовката на отговорите на министъра за парламентарния контрол;

   проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, от които произтичат функции и правомощия за министъра, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми;

   осъществява размяна на информация между народните представители и министъра за възникнали проблеми в определени райони на страната;

   следи за резултатите от дебатите в парламентарните комисии по въпроси и проекти на решения, които се отнасят до изпълнението на законовите функции на министъра, и изготвя съответната информация до министъра и до политическия кабинет;
   участва в работните заседания на парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения.

   Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 9
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 4
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 9

  Незаети длъжности
  • Общо: 4
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 4

  Функции на политически кабинет

  • 1. Периодично събира, обобщава и анализира информацията, необходима за разработването на стратегическите цели и приоритети и за вземането на политически решения.
  • 2. Обменя информация с политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на останалите членове на Министерския съвет за изпълнението на приетата от правителството политика в конкретната област.
  • 3. Разработва прогнози и стратегии в областта на младежта и спорта.
  • 4. Съставя и изпълнява информационната стратегия и политика на министерството в краткосрочен и дългосрочен план.
  • 5. Анализира обществените настроения и оценки, свързани с дейността на министерството.
  • 6. Подготвя проект на работна програма на министъра, която включва предстоящите задачи за съответния период, сроковете и отговорните за изпълнението им лица.
  • 7. Осигурява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-министър
  Иво Георгиев Кацаров Дата на встъпване: 14.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 15.04.2024 г.
  Електронна поща: Ivo.Katzarov@mpes.government.bg
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на младежта и спорта при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта
 • Заместник-министър
  Петър Георгиев Младенов Дата на встъпване: 07.05.2024 г.
  Електронна поща: Peter.Mladenov@mpes.government.bg
  • 1. подпомага министъра при разработването и провеждането на държавната политика за младежта и спорта;

   2. на функционален принцип ръководи, контролира и отговаря за дейността на определените със заповед на министъра дирекции;

   3. осъществява и други дейности, възложени им от министъра.
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта
 • Заместник-министър
  Стоян Христов Андонов Дата на встъпване: 15.04.2024 г.
  Електронна поща: Stoyan.Andonov@mpes.government.bg
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на младежта и спорта при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Акт: Постановление № 133 от 4 септември 2023 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 62 от 2013 г.)